ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รักษาระดับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รักษาระดับ*, -รักษาระดับ-

รักษาระดับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รักษาระดับ (v.) maintain one´s position See also: keep up with the Joneses Ops. ลดระดับ
English-Thai: HOPE Dictionary
cryostat(ไคร'อะสแทท) n. เครื่องมือรักษาระดับอุณหภูมิที่ต่ำมากให้คงที่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be abreast of (phrv.) รักษาระดับ See also: อยู่ระดับ Syn. keep abreast of
level off (phrv.) รักษาระดับ See also: ทำให้คงที่ Syn. level out
keep abreast of (phrv.) รักษาระดับของ See also: คงระดับของ, พยุงระดับของ Syn. be abreast of, get abreast of, remain abreast of, stay abreast of
keep down (phrv.) รักษาระดับต่ำไว้ See also: พยายามให้อยู่ด้านล่าง, กดให้ต่ำไว้ Syn. remain down, stay down, stop down
stay abreast of (phrv.) รักษาระดับเดียวกับ See also: อยู่ระดับเดียวกับ Syn. keep abreast of
sostenuto (adv.) รักษาระดับเสียง
remain ahead (phrv.) พยายามรักษาระดับ (แซง) หน้าไว้
remain ahead of (phrv.) พยายามรักษาระดับ (แซง) อยู่ข้างหน้าไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maintaining safe speed.รักษาระดับความเร็วที่ปลอดภัย
Hold C.P.R. Let's see what happens.รักษาระดับซีพีอาร์ ดูซิว่าเป็นยังไงมั่ง
I don't know how to level off.รักษาระดับทำยังไงล่ะโว้ย
Keep it about that temperature, okay?รักษาระดับอุณหภูมิด้วย โอเคน่ะ?
675, 650, 625, he's holding. No, he's down, he's down.675, 650, 625 เขากำลังรักษาระดับ ไม่ เขากำลังร่อนลง
You're doing a great job. Keep up the good work!คุณทำดีมาก รักษาระดับไว้
Permission to land on platform 327. Maintain your present course.อนุญาตให้นำเครื่องลงในลาน 327 รักษาระดับของคุณไว้
And that's a good thing because it keeps the temperature of the Earth within certain boundaries, keeps it relatively constant and livable.และนั่นเป็นสิ่งดีเพราะมันรักษาอุณหภูมิของโลก ให้อยู่ในขอบเขตที่แน่นอน รักษาระดับให้ค่อนข้างคงที่และเหมาะกับการดำรงชีวิต
SHARCs Victor, Franklin, Tango into flanking positions.ชาร์ค วิคเตอร์, แฟรงคลิ้น, แทงโก้ รักษาระดับความเร็ว
It's gonna take three times the normal amount to keep this one down.มันต้องใช้อย่างน้อยสามครั้งเพื่อรักษาระดับไว้
I have commanded law enforcement agencies, emergency services and first responders to keep their deployment level...ดิฉันได้สั่งการให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน หน่วยฉุกเฉินและหน่วยโต้ตอบต่าง ๆ รักษาระดับ
729.8...and holding.729.8 แล้วรักษาระดับ
Well, it's about me managing Chuck and keeping his emotions in check so that the Intersect can work.มันเกี่ยวกับที่ฉันต้องดูแลชัค และรักษาระดับอารมณ์ของเขา เพื่อให้อินเตอร์เซกกลับมาทำงานตามปกติ
Troy, sit windward to heal the boat.ทรอย คอยดูให้เรืออยู่เหนือลมเพื่อรักษาระดับไว้
Their purpose is to cure micro-thin layers of liquid resin into hard plastic.วัตถุประสงค์หลักจริงๆ ของมัน คือเอาไว้รักษา รักษาระดับความหนาบาง ของเรซิ่นเหลวที่เข้าไปเคลือบ ชั้นพลาสติกหนาอีกทีหนึ่ง
At this rate, if we don't sleep or pee, we can cover about 10 percent of the exam.ถ้าเรารักษาระดับนี้ไว้ โดยไม่หลับหรือเข้าห้องน้ำ เราก็จะสามารถทำข้อสอบได้ประมาณ 10%
Now keep your herbs and spices balanced while the crew helps you with teamwork.ทีนี้รักษาระดับสมุนไพร และเครื่องเทศให้สมดุล ขณะที่ลูกเรือช่วยเหลือคุณด้วยการทำงานเป็นทีม
Just-- just floor it.- แค่... รักษาระดับไว้
It's rooted firmly so if they just make it around the corner, they will be fine and on solid footing.รากฐานของมันมั่นคง ดังนั้นแค่พวกเขารักษาระดับไว้ พวกเขาก็จะไม่เป็นไรและอยู่บนความมั่นคงต่อไป
And if you land one, sweet, but if you get shot down you lower your requirements day after day as the chicks' desperation grows until they converge and, bam you lock in your level somewhere between front row and loge.ถ้าจีบติด เยี่ยม ถ้าถูกปฏิเสธ ก็ลดสเปค เวลาผ่านไป สาวเริ่มลนลาน ได้ทีก็เปรี้ยง รักษาระดับไว้ที่แถวหนึ่ง ดึงชั้นลอย
So, basically, calysonias is real finicky, so you gotta keep the nitrogen level just so, otherwise the roots get hydroxic.โดยหลักแล้ว แคลิโซนิแอส ต้องใส่ใจให้มากจริงๆ คุณจะต้องรักษาระดับไนโตรเจน ให้สม่ำเสมอ ไม่งั้น รากของมันจะเน่า
We just wanna help you get better.เราจะรักษาระดับของการดูแล และความห่วงใย เราแค่อยากช่วยให้เธอดีขึ้น
People need natural gas, so for the most part, Tritak should keep a steady price, but it shot up 600% recently because of a buy frenzy initiated at Baylor Zimm.ผู้คนต้องการก๊าซธรรมชาติ ซึ่งที่จริงแล้ว ไทรแท็คควรจะ รักษาระดับราคาให้คงที่ แต่มันพรุ่งขึ้นไปถึง 600% เมื่อเร็วๆนี้
Monosaccharides during running to maintain your glucose level.ระหว่างการวิ่งโมโนแซคคาไรด์จะช่วย รักษาระดับกลูโคสในเลือด
Drone holding at 19,000 feet, 80 knots.โดรนรักษาระดับไว้ที่ 19000 ฟุต ความเร็ว 80 น๊อต
Gotham deserves... a world-class treatment facility... for the mentally ill.ชาวก็อตแธมต้องได้รับ สิ่งอำนวยความสะดวกในการรักษาระดับโลก สำหรับการป่วยทางจิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รักษาระดับ
Back to top