ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระเบียงห้องนอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระเบียงห้องนอน*, -ระเบียงห้องนอน-

ระเบียงห้องนอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเบียงห้องนอน (n.) porch See also: verandah
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Driving her to commit suicide at their home by leaping to her death from their bedroom balcony.ทำให้เธอฆ่าตัวตายที่บ้านของพวกเขา โดยกระโดด จากระเบียงห้องนอน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระเบียงห้องนอน
Back to top