ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระอาใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระอาใจ*, -ระอาใจ-

ระอาใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระอาใจ (v.) fatigue See also: feel tired (exhausted, weary, weak) Syn. อ่อนอกออกใจ, อ่อนจิตอ่อนใจ, เหนื่อยใจ, ท้อใจ
ระอาใจ (v.) be discouraged See also: be disheartened, be jaded Syn. อ่อนใจ, ท้อใจ, เหนื่อยใจ, ท้อใจ
ระอาใจ (v.) be crestfallen See also: be dispirited, be dejected, be downhearted Syn. อ่อนใจ, อ่อนจิตอ่อนใจ, เหนื่อยใจ, ท้อใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระอาใจ
Back to top