ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระหว่างกลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระหว่างกลาง*, -ระหว่างกลาง-

ระหว่างกลาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระหว่างกลาง (adj.) medium See also: middle, moderate Syn. ปานกลาง, กลาง
English-Thai: HOPE Dictionary
inbetween(อินบิทะวีน') n. สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง. -adj. ซึ่งระหว่างกลาง
interjacent(อินเทอเจ'เซินทฺ) adj. ระหว่างกลาง,ท่ามกลาง., See also: interjacence n.
intermediary(อินเทอมี'เดียรี) adj. ระหว่างกลาง,ระหว่างเวลา,เป็นคนกลาง,เป็นสื่อ,เป็นสื่อนำทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย. n. คนกลาง,สื่อ,คนไกล่เกลี่ย, Syn. mediator,middleman
intermediate(อินเทอมี'เดียท) adj. ระหว่างกลาง,ปานกลาง,n. สิ่งปานกลาง,ผลิตผลระหว่างทาง (ของกระบวนการทางเคมี) ,รถยนต์ขนาดปานกลาง,คนไกล่เกลี่ย,คนกลาง,ตัวสื่อ. vt. ทำหน้าที่เป็นคนกลาง,ทำหน้าที่เป็นคนไกล่เกลี่ย,สอดแทรก., See also: intermediation n. intermediator
mall(มอล) n. บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเป็นที่เดินเล่น (มักมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงา) ,แถบที่ดินที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างถนนสองสาย,ตะลุมพุก,ทางเดินเล่นที่มีหลังคา. vt. ทุบตี,ทำลาย,ทำให้เสียโฉม
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
medial(มี'เดียล) adj. อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง,กึ่งกลาง,เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย,ธรรมดา,ปกติ
median(มี'เดียน) adj. แนวหรือเส้นกึ่งกลาง,อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง. n. ค่าเฉลี่ยของเลขกลางจำนวนของกลุ่มเลขที่เรียงลำดับ ความมากน้อย,แนวแบ่ง,เส้นแบ่ง.
mediate(มี'ดิเอท) vt.,vi.,adj. ไกล่เกลี่ย,เป็นสื่อ,เข้าอยู่ระหว่างกลาง., See also: mediateness n., Syn. reconcile,settle
medium(มี'เดียม) n. สายกลาง,ภาวะที่อยู่ตรงกลาง,สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง,สื่อ,มัชฌิม,สิ่งที่แสงหรือเสียงผ่านไป,ที่อยู่สิ่งมีชีวิต,สิ่งแวดล้อม,วิธีการ,อาหารเพาะเชื้อ. adj. ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นสายกลาง pl. media, Syn. mean,means
mesne(มีน) adj. อยู่ระหว่างกลาง,ซึ่งสอดแทรก
English-Thai: Nontri Dictionary
intermediate(adj) กลางทาง,อยู่ระหว่างกลาง,ปานกลาง
medial(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
median(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
medium(adj) ปานกลาง,เป็นสายกลาง,ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นตัวกลาง
mid(adj) ระหว่างกลาง,ตรงกลาง,ปานกลาง,พอประมาณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
IS (intermediate system)ไอเอส (ระบบระหว่างกลาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Borderlineก้ำกึ่ง,อยู่ระหว่างกลาง,ระดับคาบเส้น,คาบเส้น,พวกก้ำกึ่ง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
medianly (adv.) ระหว่างกลาง
mediately (adv.) ระหว่างกลาง
in-between (n.) คนหรือสิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง
intermediate (adj.) ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง See also: ซึ่งอยู่ตรงกลาง Syn. in-between
mediate (adj.) ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง See also: ซึ่งอยู่ตรงกลาง Syn. intermediate
mediative (adj.) ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง
medium (adj.) ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง See also: กลางๆ, ปานกลาง, ขนาดกลาง Syn. intermediate, median, mid, average, so-so
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How to save the world between lunch and dinner. I was flying.วิธีที่จะช่วยโลกระหว่างกลางวันและอาหารเย็น ฉันกำลังบิน
They're time bombs in the body. I remember this young, promising basso profundo in london.ในระหว่างกลางของ โอเทลโล...
And, you know, there are a Iot of people who go straight from denial to despair without pausing on the intermediate step of actually doing something about the problem.รู้ไหมว่ามีผู้คนมากมายที่ตรงดิ่งจากการปฏิเสธ กลับไปเป็นสิ้นหวัง โดยไม่มีการหยุดระหว่างกลาง
You got to hold it. Hold it inside here, between the tits. You got it?นายต้องจับไว้ จับไว้ยังนี้ ระหว่างกลางแบบนี้ นายเข้าใจมั๊ย
The hero positions two warring gangs against each other and gets them to fight for him.วีรบุรุษที่อยู่ระหว่างกลาง ของสมาคมที่เป็นศัตรูกัน และทำให้พวกเขาฆ่าเพื่อสิ่งที่ต้องการ
Guy got stuck in between you and his ex at casino night.ชายคนที่อยู่ระหว่างกลาง เธอกับแฟนเก่าของเขา ในงานเมื่อคืน
It's not a lion or a tiger, but it's not a house cat either.แต่มันก็ไม่ใช่แมวตามบ้านธรรมดา มันเหมือนอยู่ระหว่างกลาง
And God be damned if you get caught in the middle.แม่ง ซวยชิบหายเลย ถ้าเราต้องอยู่ระหว่างกลางตรงนั้นน่ะ
That's when I realized we were both so in our own world, we hadn't noticed we were standing on common ground.ตอนนั้นฉันถึงเข้าใจว่า เราทั้งคู่ อยู่ในโลกของตัวเอง แต่ไม่ได้สังเกตุว่าเรามาอยู่ ระหว่างกลางของ 2 โลกแล้ว
But they are weak in the middle.แต่พวกเขามีความอ่อนแอ ... ... ระหว่างกลาง
And thousands of years before that, during the Long Night, we can forgive them for thinking it truly was the end.เป็นพันๆปีก่อนหน้านี้ ในระหว่างกลางคืนที่ยาวนาน พวกเราสามารถให้อภัยกับวามคิดที่ว่าเรื่องราวมันกำลังจะจบลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระหว่างกลาง
Back to top