ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระรื่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระรื่น*, -ระรื่น-

ระรื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระรื่น (adj.) joyful See also: happy, delightful, cheerful Syn. ระรื้น
English-Thai: HOPE Dictionary
smooth(สมูธ) adj.,adv.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เรียบ,ลื่น,ราบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,สงบ,เงียบสงบ,ระรื่นหู,อ่อนโยน,ไพเราะ,กลมกล่อม,ผสมกันดี, (ยางรถ) หัวโล้น,ไม่มีหนวดเครา,ไม่มีขน,ดึงดูดใจ,เพลิดเพลิน,สิ่งที่ราบ-รื่น,สิ่งที่ราบเรียบ, See also: smoothable adj. smoother n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're living on borrowed time.ให้แกอยู่ต่ออีกสักวันสองวัน ทำหน้าระรื่นนัก
He's the one who's taking us lightly.กูดงแบคก็ระรื่นอยู่คนเดียวเลย
Go blather to someone else about the joys of becoming a newborn.เป็นสัญญาณอันตราย ชั้นไม่ระรื่น\เรื่องที่เธอจะเกิดใหม่หรอกนะ
I want that feeling of sitting next to two dudes from other countries who have to sit there and look happy while they play my national anthem and I get a gold medal.ผมอยากได้ความรู้สึกที่นั่งข้างๆ ผู้ชายอีกสองคนจากประเทศอื่น ที่ต้องนั่งแล้วตีหน้าระรื่น ระหว่างที่เพลงชาติของผมดัง แล้วผมได้เหรียญทอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระรื่น
Back to top