ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระบุชื่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระบุชื่อ*, -ระบุชื่อ-

ระบุชื่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบุชื่อ (v.) mention by name See also: specify, name Syn. เจาะจงชื่อ, ออกชื่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
anonym(แอน' โนนิม) n. ชื่อแฝง, ชื่อปลอม, คนที่ไม่แจ้งชื่อ, ผู้เขียนที่แฝงนาม, สิ่งตีพิมพ์ที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน, Syn. pseudonym)
anonymous(อะนอม' นิเมิส) adj. ไม่ระบุชื่อ, ปิดบังชื่อ. -anonymity, anonymousness n., Syn. nameless ###A. signed)
antivirusป้องกันไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วยดู virus ประกอบ
masterhead(มาส'เทอะเฮด) n. หัวเสา,ส่วนสูงสุดของเสา,ข้อความระบุชื่อผู้พิมพ์ เจ้าของและกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ,ป้ายชื่อ. vt. ชักขึ้น. adj. สู่ยอดเขา
namable(เน'มะเบิล) adj. ระบุชื่อได้,เปิดเผยชื่อได้
name(เนม) n. ชื่อ,นาม vt. ตั้งชื่อ,ระบุชื่อ
nameable(เน'มะเบิล) adj. ระบุชื่อได้,เปิดเผยชื่อได้
nominate(นิม'มิเนท) vt. เสนอชื่อเพื่อให้เลือกตั้ง,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,ระบุชื่อ. adj. เกี่ยวกับชื่อเฉพาะ., See also: nominator n., Syn. name
nominative(นอม'มะเนทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง,ระบุชื่อ. n. ประธานของประโยค,กรรตุการก
self-addressedadj. ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ส่ง (บนซองจดหมายที่ แนบไปด้วย)
specify(สเพส'ซิไฟ) vt.,vi. กำหนด,ระบุ,ระบุรายละเอียด,อธิบายอย่างละเอียด,ระบุชื่อ., See also: specificative adj. specifier n., Syn. particularize,detail,name
English-Thai: Nontri Dictionary
anonymous(adj) ไม่ระบุชื่อ
nameless(adj) ไม่มีชื่อ,ไม่ระบุชื่อ,นิรนาม
nominate(vt) ตั้งชื่อ,แต่งตั้ง,ระบุชื่อ,เสนอชื่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
naming a memberการระบุชื่อสมาชิก (เพื่อตำหนิโทษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquatic Animal สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามDirectory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
identify (vt.) ระบุชื่อ See also: ชี้ตัว, แสดงตัว, ชันสูตร, พิสูจน์ Syn. recognize
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're not asking me to name names, are you?คุณไม่ได้ขอให้ฉันระบุชื่อ ใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your name, then. I'm happy to look it up.ระบุชื่อก็ได้ค่ะ ดิฉันยินดีหาให้
Mention my name, we never do business again.ระบุชื่อของฉันที่เราไม่เคยทำธุรกิจอีกครั้ง
Name any country.ระบุชื่อประเทศมาได้เลย
In the end, we decided that an anonymous phone call was the best thing to do.ท้ายที่สุดเราตัดสินใจว่าไม่ระบุชื่อ ในโทรศัพท์ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำ
We could call anonymously from a pay phone just to see if there was an accident.เราอาจโทรแบบไม่ระบุชื่อ จากตู้สาธารณะก็ได้ เพื่อดูว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรึเปล่า
Question one. Please state your name.คำถามหนึ่ง โปรดระบุชื่อของคุณ
Yeah, three pages taped to the back door. It's unsigned.ใช่ 3 ข้อความติดเทปกาวทิ้งเอาไว้ตรงประตูหลัง ไม่ระบุชื่อ
They were all anonymous.พวกเขาทั้งหมดไม่ระบุชื่อ
What are you going to do, slip it under the producer's door anonymously?คุณจะทำยังไง เสียบมันไว้ตรงประตูของโปรดิวเซอร์โดยไม่ระบุชื่องั้นเหรอ
Police have declined to name the man they say is still at large, on a citywide rampage that has left one man dead, dozens injured, and hundreds of thousands of dollars of damage... in it's smoking, bloody wake.ตำรวจยังไม่สามารถระบุชื่อ ชายที่ว่ากำลังอาละวาด ไปทั่วทั้งเมือง หลังจากทิ้งคนให้ตายคนหนึ่ง เจ็บเป็นโหล และเสียหาย อีกหลายแสนเหรียญ
In 1589,binsfeld i.D.'D the seven sins --ในปี1589,บินส์ฟิลล์ได้ระบุชื่อบาปทั้ง 7 --
What do you mean? We found her.เราหนีไปก่อนแล้วโทรเรียก ตำรวจโดยไม่ระบุชื่อ ไป
He's not in a position to be responsible, for you or himself.เราได้รับโทรศัพท์ไม่ระบุชื่อ แจ้งว่าเธออาจได้รับอันตราย
An anonymous site emailed to me.มีอีเมลล์ที่ไม่ได้ระบุชื่อส่งที่อยู่เว็บไซต์นี้มาให้ฉันค่ะ
But the US Attorney hasn't released the name of the witness.แต่อัยการสหรัฐอเมริกา ไม่ได้ระบุชื่อของพยาน
They're not going to use a name.พวกเขาจะไม่ระบุชื่อแน่
You recognized House's name, and you're the first patient I've seen who actually enjoyed being accosted by him.คุณระบุชื่อเฮาส์ และคุณเป็นคนไข้คนแรกที่ฉันเคยเห็น ที่มีความสนุกไป\\\ กับการรักษาของเขา
And now the particular bank has been identified, the story will be all over the news.แล้วตอนนี้ก็มีการระบุชื่อธนาคารไปแล้ว เรื่องราวก็จะเป็นข่าวใหญ่โตไปกันใหญ่
That's his signature. Anonymity.แบบฉบับของเขา ไม่ระบุชื่อ
Made out in the name of?ให้ระบุชื่อในนามใครนะครับ?
FBI. There's no attribution, but the routing code's real.FBI แต่ไม่ได้ระบุชื่อ
No father listed on the birth certificate.ไม่ระบุชื่อบิดา ไม่มีใบแจ้งเกิด
Eh, it's too bad he's anonymous.เอ๊ ช่างแย่ที่เขาไม่ได้ระบุชื่อไว้
The Nazi's report... mentions Mark by name.รายงานของนาซี... ระบุชื่อด้วยว่ามาร์ค
3 bodies were found, some never identified.3 ศพถูกพบ ทั้งหมดไม่เคยถูกระบุชื่อ
My deb's right here, right, Jenny?เธอสามารถหาใครก็ได้ ลิลี่ระบุชื่อเธอลงไปด้วย
Chased around the globe by anonymous corporations and police forces the way the projections persecute the dreamer?ไล่ล่าทั่วโลก ... ... โดย บริษัท ระบุชื่อและกองกำลังตำรวจ ... ... วิธีประมาณการกลั่นแกล้งฝัน?
An independent mediator protects everyone's anonymity.ทางผู้ใหญ่ที่เป็นสื่อกลาง จะปกป้องโดยการไม่ระบุชื่อใคร
So we both know that this "anonymous" thing is bullshit.พวกเราต่างรู้ว่าการไม่ระบุชื่อคนพวกนั้น มันเป็นเีรื่องตอแหลสิ้นดี
There's a family center in Merced County that will do abortions anonymously.มีศูนย์วางแผนครอบครัว อยู่ที่เมอร์เซด ทำแท้งโดยที่ไม่ต้องระบุชื่อ
I'm sorry,but we've been unable to find out her name.ฉันขอโทษด้วย แต่เราไม่สามารถ ระบุชื่อของเธอได้จริงๆ
His eye surgeon identified him.จักษุแพทย์ระบุชื่อเขามา
Marcie didn't name him in any of her applications.มาร์ซีไม่ไดุ้ระบุชื่อเขา ลงในใบสมัครงานของเธอ
She did declare her brother in her initial application.เธอก็ได้ระบุชื่อพี่ชายเธอ ในใบสมัครงานเบื้องต้นเอาไว้นิ
Incoming students are selected by an anonymous board of alumni.นักเรียนที่เข้ามาใหม่จะได้รับการเลือก โดยคณะกรรมการซึ่งไม่ระบุชื่อของ Alumn
We submitted it anonymously.พวกเราส่งโดยไม่ระบุชื่อ
I'm calling because one of your employees is past due, and he listed you as his most recent employer.ฉันโทรมาเพราะลูกจ้างคนหนึ่งของคุณ ค้างชำระ และเขาระบุชื่อคุณ เป็นนายจ้างรายล่าสุด
How long before facial recognition can pinpoint the name of the new guy?อีกนานแค่ไหนที่ระบบตรวจจับใบหน้า จะสามารถระบุชื่อของเจ้าคนใหม่ได้
He has been identified as Owen Elliot.เขาถูกระบุชื่อว่า โอเว่น เอลเลียต
Mom, anonymous. You keep... It's no names.แม่คะ นิรนามคะ แม่ต้องไม่ระบุชื่อ Ok Ok

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระบุชื่อ
Back to top