ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระนาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระนาด*, -ระนาด-

ระนาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระนาด (adj.) lying superimposed disorderly See also: in disorder Syn. ระเนระนาด, ระเนนระนาด
ระนาด (n.) xylophone
ระนาด (n.) bamboo strips tied together by rattan used as matting in ship hold
ระนาดทุ้ม (n.) alto bamboo xylophone See also: alto xylophone
ระนาดเอก (n.) alto xylophone
English-Thai: HOPE Dictionary
gamelan(เกม'มะลัน) n,ระนาด,มโหรี
marimba(มะริม'บะ) n. เครื่องดนตรีคล้ายระนาด
marinade(แมระนาด', แม'ระเนด) n. น้ำซอสสำหรับจุ่มเนื้อ
percussion instrumentn. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะเช่นเปียโน กลอง ฉิ่ง ฉาบ ระนาดและอื่น ๆ
xylophone(ไซ'ละโฟน) n. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง ที่คล้ายระนาด, See also: xylophonist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
gamelan(n) ระนาด,พิณพาทย์,มโหรี
xylophone(n) ระนาด,พิณพาทย์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gamelanระนาด [TU Subject Heading]
Xylophone ระนาดฝรั่ง [TU Subject Heading]
Ran-at -ek musicดนตรีบรรเลงระนาดเอก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
marimba (n.) เครื่องดนตรีประเภทระนาด
xylophone (n.) เครื่องดนตรีลักษณะคล้ายระนาด
xylophone (n.) เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่คล้ายระนาด See also: ระนาดฝรั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What, the speed bump?อะไร ลูกระนาดเพื่อให้รถวิ่งช้าลงงั้นเหรอ
I saw Jennie's van scrape it two days ago.ฉันเห็นรถตู้ของเจนนี่ขูดลูกระนาด เมื่อ 2 วันที่แล้ว
But the first time I saw her, in the morning, the van didn't scrape at all.แต่ครั้งแรกที่ฉันเห็นเธอ ในตอนเช้า รถตู้ไม่ได้ขูดกับลูกระนาดเลยแม้แต่นิดเดียว
You remember a vehicle not scraping on a speed bump?นายจำตอนที่รถไม่ขูด กับลูกระนาดเพื่อให้รถวิ่งช้าลงได้งั้นเหรอ
Y'all spared no expense this time, Byron.ระเนระนาดไม่เป็นท่าเลย ไบรอน
Power pole's sparking all over the place!เสาไฟล้มระเนระนาดไปหมดเลย
Guy complained of a rattle when he drives over bumps, right?คนบ่นเกี่ยวกับเรื่องเสียงดังนี้ เมื่อเขาขับรถข้ามลูกระนาดใช่มั้ย
They are everywhere. I got a book.พวกเค้าระเนระนาดไปทั่ว ชั้นเจอหนังสือ
When you improvise a plan, sometimes you hit a speed bump.บางครั้งคุณก็ชนยางลูกระนาด
No big deal, just a small speed bump.ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร แค่เรื่องยางลูกระนาดนิดหน่อย
Jeff says there's some kind of speed bump.เจฟโทรมา บอกว่าเจอเรื่องยางลูกระนาดนิดหน่อย
First, you declared war on xylophones.ตอนแรกเธอประกาศสงครามด้วยระนาดเหล็ก
And please be careful walking past my brand-new xylophone.แล้วก็ระวังหน่อยละ เวลาเดินผ่านระนาดเหล็กอันใหม่ของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระนาด
Back to top