ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระดมความคิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระดมความคิด*, -ระดมความคิด-

ระดมความคิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระดมความคิด (v.) brainstorm Syn. ระดมความคิดเห็น
ระดมความคิดเห็น (v.) brainstorm Syn. ระดมความคิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
concert (vi.) ระดมความคิด See also: ช่วยกันคิด, วางแผนร่วมกัน
concert (vt.) ระดมความคิด See also: ช่วยกันคิด, วางแผนร่วมกัน Syn. plan together, devise
plan together (vt.) ระดมความคิด See also: ช่วยกันคิด, วางแผนร่วมกัน Syn. devise
brainstorming (n.) การระดมความคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want everyone to bring an idea in 2 days.ฉันต้องการให้ทุกคนช่วยกันระดมความคิดในสองวันนี้
I'll announce the results for the open call for ideas.ฉันจะประกาศผลเรื่องการระดมความคิด
Hotch, are you serious?มันเป็นอะไรบางอย่าง เพื่อให้เราระดมความคิดกัน
I would love to sit and brainstorm with you.ฉันชอบที่จะนั้งและระดมความคิดกับคุณ
Let's put on our thinking cap, shall we?เรามาสวม หมวกระดมความคิดกันดีกว่า
I'll schedule a brainstorming session with our best RD guys.ฉันจะกำหนดตารางเวลาการระดมความคิด กับ R ดีที่สุดของเรา
Jesse- - Jesse, we're not brainstorming here.เจสซี่ เจสซี่ เราไม่ได้มาระดมความคิดกันนะ
I've been brainstorming with my brother.ฉันนั่งระดมความคิด กับพี่ชายฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระดมความคิด
Back to top