ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระงับใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระงับใจ*, -ระงับใจ-

ระงับใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระงับใจ (v.) restrain See also: curb, repress, check, suppress, hold back, control Syn. ข่มใจ, หักห้ามใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-restraint(n) ความข่มใจตนเอง,ความอดกลั้น,ความระงับใจตนเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know I'm out of control, but...ฉันรู้ ว่าฉันควรระงับใจ ,แต่...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระงับใจ
Back to top