ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระงม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระงม*, -ระงม-

ระงม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระงม (adv.) tumultuously See also: loudly, in noisy disorder, uproariously
English-Thai: Nontri Dictionary
hubbub(n) เสียงจ้อกแจ้ก,เสียงขรม,เสียงระงม,เสียงอึกทึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our country is being trampled on by the Japanese and crying tears,ประเทศของเรากำลังโดนคนญี่ปุ่นเหยียบย่ำ เสียงร้องไห้ดังระงม
Machine-gun fire, so you yell it.ปืนกลก็ดังระงม.. พวกแกต้องตะโกน!
I must surprise a band of thieves and burn them alive one by one in a symphony of shrieks.ต้องจู่โจมโจรกลุ่มหนึ่งไม่ให้ทันตั้งตัว และเผาพวกมันทั้งเป็นทีละคน ท่ามกลางเสียงร้องระงมด้วยความเจ็บปวด
Although you will not hear them... your forefathers weep from their graves... for the future of their bloodline... ends with you here tonight.ถึงจะไม่ได้ยินเสียง.. ที่โครตเง่าเจ้าร้องระงมจากสุสาน ให้กับสายเลือดตัวเอง
I remember the day you came into this world red-faced and squalling.แม่จำได้วันที่ลูกลืมตาดูโลก ใบหน้าแดงก่ำ ร้องระงม
It was bleached out and scorching, and the air was full of smoke, sand, and the ringing screams of bombs.มันทั้งแสงจ้าและแผดเผา อากาศก็เต็มไปด้วยควันและทราย ระงมด้วยเสียงกริ่งระเบิด
T-there was some alarm, and all the machines were freaking out.สัญญาณเตือนภัยดังระงม เครื่องจักรก็เหมือนกลายเ็ป็นบ้า
A year later she came to my gates with a squalling baby in her arms.ปีต่อมา นางมาหน้าประตูบ้านข้า กับทารกร้องระงมในอ้อมแขนเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระงม
Back to top