ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอยเขียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอยเขียน*, -รอยเขียน-

รอยเขียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอยเขียน (n.) writing See also: drawing, design, pattern Syn. ลาย, การเขียน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอยเขียน
Back to top