ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอยร้าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอยร้าว*, -รอยร้าว-

รอยร้าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอยร้าว (n.) rift See also: cleavage
รอยร้าว (n.) crack See also: rift, cleft, cleavage
English-Thai: HOPE Dictionary
chink(ชิงคฺ) n. รอยร้าว,รอยประสาน,รอยแยก,ช่องโหว่,เงิน,เงินสด -v. อุดช่อง
cracky(แครค'คี) adj. ซึ่งแตกง่าย,มีรอยร้าวมาก,บ้า,มีจิตฟั่นเฟือน interj. อนิจจา !
cranny(แครน'นี) n. ร่อง,รู,รอยแตก,รอยร้าว,ซอก, See also: crannied ดูcranny, Syn. fissure,opening
crevasse(คระแวส') n. รอยแยก (บนน้ำแข็งหรือพื้นโลก) ,รอยร้าว,ร่อง,ช่อง, Syn. fissure
crevice(เควฟ'วิส) n. รอยแยก,รอยร้าว
flaw(ฟลอ) {flawed,flaw,flaws} n. รอยร้าว,มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่. vt. ทำให้เกิดรอยร้าว (มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่) . vi. เป็นรอยร้าว,เกิดจุดด่างพร้อย., See also: flawless adj., Syn. blemi
hiatus(ไฮเอ'ทัส) n. รอยร้าว,รอยแตก,การหยุดชะงัก,ช่องว่าง,ส่วนที่หายไป
leak(ลีค) {leaked,leaking,leaks} n. รูรั่ว,รอยรั่ว,รอยร้าว,รอยแยก,ร่อง,ช่อง,วิธีการรั่วไหล,การรั่วไหล,การหลบหนี,การรั่วของกระแสไฟฟ้า. vi. รั่ว,รั่วไหล,ซึม. vt. ทำให้รั่ว,ทำให้ลอดเข้ามา,ทำให้ซึม,ทำให้รู้ความลับ., See also: leaker n. ดูleak
split(สพลิท) {split,split,splitting,splits} vt.,vi.,n. (การ) ผ่า,หั่น,แยก,ฉีก,ทำให้แตก,แบ่งแยก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ออกหุ้นเพิ่มเติม,แบ่งแยก,ปริ,จากไป,วิ่งอย่างรวดเร็ว,ร่อง,รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก,รอยฉีก,ชิ้นที่แยกออก,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ผู้บอกความลับ adj. แยก
English-Thai: Nontri Dictionary
chink(n) รอยร้าว,รู,ร่อง,ช่องโหว่,รอยแยก,เสียงกระทบ
crevice(n) รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก
fracture(n) รอยแตก,การแตก,รอยหัก,รอยร้าว,การหัก,การแยก
hiatus(n) ช่องว่าง,ช่องโหว่,รอยร้าว
leak(n) รูรั่ว,รอยรั่ว,รอยแตก,ร่อง,ช่อง,รอยร้าว
split(n) รอยปริ,รอยแยก,รอยร้าว,การผ่า,การหั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crackรอยร้าว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rimose๑. มีช่อง, มีร่อง, มีง่าม๒. มีรอยแตก, มีรอยแยก, มีรอยร้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infractionรอยร้าวของกระดูกที่เป็นโรคในภาพรังสี, การแตกของกระดูก [การแพทย์]
Dikeพนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Dyke พนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Joint รอยแยก รอยแยกของเนื้อหินเปลือกโลกที่เกิดจาก ความเค้นและความเครียด จึงทำให้เปลือกโลกพยายามแยกตัวออก เพื่อให้หมดภาวะความกดดัน ดังนั้น จึงพบเห็นเสมอว่าหินเกือบทุกแห่ง มีรอยแยก รอยร้าวอยู่ ถ้าหินสองฟากรอยแตกไม่เหลื่อมตัวกัน เรียกรอยแตกนั้นว่า รอยแยก ถ้าเหลื่อมตัวกันไป ก็เรียกว่า รอยเลื่อน (fault) โดยที่รอยแยกนั้นเกิดจากความกดดันดังกล่าวแล้ว แนวและความเอียงเทของรอยแยกจึงมักสม่ำเสมอทั่วผืนหินแถบนั้น และแสดงทิศทางการกระทำจากแรงเค้นด้วย แนวรอยแยกในผืนหินแถบหนึ่ง ๆ อาจมีมากกว่าทิศทางเดียวก็ได้ เพราะเกิดต่างกรรมต่างวาระกัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flaw (vi.) เป็นรอยร้าว See also: เกิดตำหนิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you knocked this wall down, the crack would stay put, cos the crack isn't in the wall.รอยร้าวก็จะยังอยู่ เพราะมันไม่ได้อยู่บนกำแพง
An avulsion fracture is caused when a tendon or ligament pulls off a piece of bone.รอยร้าวที่กัดกร่อน อาจเป็นสาเหตุทำให้เส้นเอ็น หรือเอ็นรอยหวาย ฉีกกระชากกระดูก ให้แตกละเอียดได้
That crack that you made about me feeling guilty about something.รอยร้าวที่พ่อมีต่อหนู หรือรู้สึกผิดกับเรื่องบางเรื่อง
Usually, the cracks are hidden within the alliances.รอยร้าวมักถูกซ่อนไว้ในกลุ่มพันธมิตร ไหนดูซิ
The cracks are showing.รอยร้าวมันเริ่มปรากฎแล้ว
The rift between you and Clay... you knew about Donna the whole time.รอยร้าวระหว่างนายกับเคลย์... ตลอดเวลานายรู้เรื่องดอนน่าดี
Cracks all along the plate lines of the skull.รอยร้าวเป็นแนวยาวตามเปลือกหุ้มกระโหลก
The little cracks, they escalatedรอยร้าวเล็กๆ ที่ก่อตัวขึ้น
A small cranial fracture on the right side.รอยร้าวเล็กๆ บนกะโหลกศีรษะ บนด้านขวา
Little cracks they escalatedรอยร้าวเล็กๆที่ก่อตัวขึ้น
Something whispered in an alleyway or through a crackบางสิ่งกระซิบผ่านตรอกซอย หรือรอยร้าว
Let me make your broken heart like newขอให้ฉันประสานรอยร้าวในใจเธอ
To help calm the conflicts and uprisings all around the country.เพื่อสานรอยร้าว หยุดการจลาจล
Kinda like step on a crack,break your mother's back.เหมือนอย่างตอนที่คุณสะดุดรอยร้าว/Nแล้วทำให้แม่หลังหัก
We keep tapping on cracks, and she's going to break.เรากำลังอยู่บนรอยร้าว แล้วเธอจะทำมันแตกเอง
Yeah. Probably a fracture.ใช่ อาจจะเป็นรอยร้าว
Deeply flawed in ways you will never know.มันเป็นรอยร้าวลึกๆ ที่คุณไม่มีวันจะรู้หรอก
Yes, after his death, and the fracture of the ribs as well as the punctured lung are consistent with the Heimlich maneuver.ใช่ หลังจากที่เขาตายและซี่โครงมีรอยร้าว รวมถึงปอดที่ถูกเจาะสอดคล้องกันกับตรงช่องท้อง
Found a slight flaw in the foundation.เจอรอยร้าวนิดหน่อย ที่ฐาน
Sonar devices that detects tiny cracks in underground storage tanks.โซนาร์ดีไวซ์ ที่สำหรับตรวจหารอยร้าวในแทงค์
Like the kind used in petrol stations, you know they sometimes crack.อย่างในปั๊มน้ำมัน ก็มีรอยร้าวนะ
The first crack in a pattern of cracks, spaces between the worlds.เป็นรอยร้าวแรกของรอยแยกอีกมากมาย ของช่องว่างระหว่างสองโลก
And they tend to slip in through the cracks.เขาก็คงจะพยายามเข้ามาตามรอยร้าวในตึกแหล่ะ
Must be a hell of a scary crack in your wall.มันจะต้องเป็นรอยร้าวที่น่ากลัวมากแน่ๆ
This wall is solid and the crack doesn't go all the way through it.กำแพงแข็ง และรอยร้าวก็ไม่ได้ผ่านตลอดกำแพง
Fractures to the pars interarticularis of the C2 indicate a blow to the forehead, which may have caused unconsciousness,but not death.มีรอยร้าวส่วน pars intercularis ในกระดูกสันหลังระดับ C2 ชี้ว่ามีการกระแทก\ ส่วนหน้าผาก ซึ่งอาจทำให้หมดสติ แต่ไม่ถึงเสียชีวิตครับ
Fence mended, problem swept under the rug.ประสานรอยร้าว เก็บกวาดปัญหารเรียบร้อยแล้ว
Could be fracture in cylinder.อาจมีรอยร้าว ในกระบอกสูบ
You can see that they share mirror fractures on their chests and pelvises.คุณจะเห็นว่าพวกเขาต่างมี รอยร้าวเล็กน้อย ตรงบริเวณหน้าอก และตรงกระดูกเชิงกราน
They're compression fractures that they share because he landed on top of her.การบีบอัดในรอยร้าวที่ ทั้งคู่มีเหมือนกันนี้ เพราะเขาล้มทับร่าง ตรงส่วนบนของเธอ
But nothing knocked out one small fragment?ไม่มีอะไรเลยที่ทำให้เกิด แค่รอยร้าวเล็กๆ?
There are remodeled circular microfractures on the skull.มีการฟื้นฟูสภาพขึ้นมาใหม่ ตรงรอยร้าวขนาดเล็กๆ ที่อยู่ในหัวกะโหลก
And still there's evidence of skull fracture, hemorrhage, brain swelling.และก็ยังมีหลักฐานของรอยร้าวในกะโหลก อาการตกเลือด การบวมของสมอง
Of course.เขาจะได้ยินว่า ผมพยายามที่จะประสานรอยร้าว
His skull has multiple hairline fractures.กะโหลกเขามีรอยร้าวไปทั่ว
His skull is fractured.กะโหลกศีรษะของเขามีรอยร้าว.
I understand. But you cracked open the door to the other side.แต่เธอทำให้ประตูที่กั้นระหว่างสองโลกมีรอยร้าวเชื่อมถึงกัน
When a relationship cracks, usually both parties have a hand in it.แต่เมื่อความสัมพันธ์มีรอยร้าว ทั้งสองฝ่าย ควรจะร่วมมือกัน
The Amana 5000 had a compound coil fracture.คอยล์ผสมของ Amana 5000 มีรอยร้าว
I'm trying to repair the damage that my relationship with you caused our friendship.ก็เพื่อไปช่วยสร้าง ประสานรอยร้าวให้กับคุณ และก็มิตรภาพระหว่างเพื่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอยร้าว
Back to top