ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอยตัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอยตัด*, -รอยตัด-

รอยตัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอยตัด (n.) indentation See also: furrow, cut, dent
English-Thai: HOPE Dictionary
incised(อินไซซดฺ') adj. ซึ่งถูกผ่าออก, เป็นรอยผ่า, เป็นรอยบาก, เป็นรอยตัดหรือรอยแกะสลัก
incision(อินซิส' เชิน) n. รอยผ่า, รอยบาก, รอยตัด, รอยแหวะ, รอยเชือด, การแกะสลัก, ความหลักแหลม, ความแหลม, ความคม, ความเฉียบขาด, Syn. cut, gash, section
indentation(อินเดนเท' เชิน) n. รอยตัด, รอยบาก, รอยกด, รอยเว้าคล้ายซี่เลื่อย, การทำให้เพิ่มรอยบาก, รอยกดพิมพ์ ,ร่นเข้าไป, Syn. indenting, notch, cut)
indention(อินเดน' เชิน) n. การทำให้เกิดรอยตัด รอยบาก รอยเว้าหรือรอยกด, การย่อหน้า
kerf(เคิร์ฟ) n. รอยตัด,รอยผ่า,คลองเลื่อยความกว้างของรอยตัดหรือรอยผ่า.n. ตัด,ผ่า,เลื่อย
notch(นอทชฺ) n.,v. (ทำ) บาก,รอยบาก,รอยตัด,ช่อง,ร่อง, Syn. cut,nick
slit(สลิท) {slit,slit,slitting,slits} n. รอยตัดเป็นทางยาว,รอยแยก,รอยแตก,รอยขาด,รอยฉีก,รอยปาด,รอยแตกตะเข็บ,ช่องยาว. vt. ตัด (เฉือน,ฉีก,ผ่า,ปาด) เป็นทางยาว, Syn. slash,opening,cut,tear
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tearรอยฉีกขาดของผลิตภัณฑ์ยาง มักเกิดบริเวณที่มีความเค้นสูง เช่น รอยตัดหรือมุมแหลม เกิดจากการตัด ตำหนิ หรือการเสียรูปเฉพาะส่วน [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cut (n.) รอยตัด See also: รอยเฉือน Syn. incision
kerf (n.) รอยตัด See also: รอยผ่า, รอยที่ถูกตัดออก Syn. cut
snick (n.) รอยตัดเล็กๆ See also: รอยบากเล็กๆ Syn. cut, incision, scratch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, the cut should be made vertically along the widest point of the Unbezahlbar.โอเค รอยตัด ควรจะทำให้เป็นแนวตรง ยาวไปกับจุดที่กว้างที่สุด ของอันเบซาลบาร์
Four incisions to the skull, seven to the right arm, six to the left, eight to the thoracic region, two to the pelvis and another four on each leg.รอยตัด4รอยบนหัวกระโหลก 7รอยบนแขนขวา 6รอยบนแขนซ้าย 8รอยที่บริเวณทรวงอก
Striae indicate it was made with a downward motion.รอยตัดชี้ให้เห็นว่า มันถูกทำ โดยการตัดลงไป
The cutting here was pristine, nerve and vascular dissection was careful, well-ligated.รอยตัดดูเรียบ การเลาะเส้นประสาทและเส้นเลือด ทำอย่างบรรจง
Shallow cuts look like torture, but the fatal one was quick.รอยตัดตื้นๆมีลักษณะเหมือนการทรมาน, แต่ทำให้ถึงตายได้อย่างรวดเร็ว
All the cuts were made at the joints.รอยตัดทั้งหมด ตัดผ่านข้อ
These cuts are sloppy, hurried.รอยตัดนี้เละเทะ, รีบร้อน
Cut marks on both vics are clean but have the curvature of animal claws.รอยตัดในเหยื่อทั้งสองเรียบกริบ แต่มีรอยโค้ง ของกรงเล็บสัตว์
There's no clean-cut mark. It's like...รอยตัดไม่ได้เรียบสนิทเหมือนใช้เครื่องตัดมันเหมือน
Yeah, that's a bad cut. You need to lie down.ใช่ รอยตัดนั่นดูไม่ดีเลย คุณต้องนอนลง
This was cut to cause a slow leak.นี่รอยตัดที่ทำให้เกิดรอยรั่ว
There was a three-Inch incision In evelina's right palm.มันมีรอยตัดยาวประมาณสามนิ้ว บนมือขวาของอีเวลิน่า
Let's throw in an I.O. and put the blood in the rapid infuser. These are pretty clean amputations.นี่เป็นรอยตัดที่สะอาดมากนะ เราต่อแขนใหม่ได้
Connecting the circular skin parts... of anus and mouth.มันสามารถประกบกันได้พอดี ระหว่างรอยตัดช่วงทวารหนักกับรอยกรีดช่วงปาก
What we'd like to do is match the striae to a particular blade.เรื่องที่เราอยากรู้คือ รอยตัดตรงกับ... . ใบมีดชนิดใด
And unfortunately, these cuts prove it.และน่าเสียดาย ที่รอยตัดพิสูจน์เรื่องนี้ได้
The cuts were clean, professional.ตัดแยกที่ข้อต่อกระดูกสะบ้า รอยตัดเรียบ, เป็นฝีมือของคนที่ชำนาญ
I found cuts in the bone shaped like a "W."ผมเจอรอยตัดที่กระดูก ลักษณะคล้าย W
You see, this shallow cut is a false start.คุณดูนี่ซิ รอยตัดไม่ลึก มันเริ่มเบี้ยว
These shallow cuts here suggest a...นี่เป็นรอยตัดตื้น ๆ นี่บอกได้ว่า...
There are symmetrical slice marks.พวกมันมีรอยตัด ที่เท่ากัน
The cuts across the wrist were definitely pre-mortem wounds, um, meaning that Lauryn was still alive at the time that the hand was severed.คุณนายวอร์ดครับ รอยตัดเหนือข้อมือเห็นได้ัชัด ว่าเป็นรอยแผลก่อนจะเสียชีวิต ซึ่งหมายถึงว่าลอรียังมีชีวิตอยู่ ในขณะที่มีการตัดมือ
As you can see, the kerf wall is smooth, indicating whatever blade was used, the size of its teeth was small.ที่คุณเห็น เป็นรอยตัดราบเรียบ นั่นแสดงว่าใบมีดอะไรที่ใช้ ขนาดมันต้องมีฟันเฟืองที่เล็ก
Judging by the bone loss from the cuts, a saw blade about two-millimeters thick.ดูจากรอยตัดของกระดูก ใบเลื่อยจะบางประมาณสองมิลลิเมตร
Make casts to analyze the striations and kerf characteristics to determine the weapon.ทำการวิเคราะห์รอยแผล ที่เป็นริ้วๆ นั่น และเช็คลักษณะของรอยตัด เพื่อพิจารณาหาอาุวุธ
We already looked for the fingerprints on the plastic where it was cut.เราได้ตรวจหารอยนิ้วมือ ที่อาจปรากฎอยู่บนแผ่น พลาสติกแล้ว ตรงที่มีรอยตัด
Looks like the cut was made just above the palmar carpal ligament.ดูเหมือนว่ารอยตัดนั่น จะอยู่ตรง บริเวณเส้นเอ็นบนกระดูกข้อมือ
Well, the cut looks to have been made postmortem.ดูจากรอยตัด มือนี่น่าจะถูกตัด หลังจากที่เหยื่อตายไปแล้วนะ
It's the same blow to the head, but no cuts, no abrasions.มีรอยถูกทุบที่หัวเหมือนกัน แต่ไม่มีรอยตัด ไม่มีรอยถลอก
From the cut marks, looks like this hatch was just installed.ดูจากรอยตัด ท่าทางประตูนี้ จะต้องเคยใส่อะไรไว้
Whatever it was completely liquefied his organs, which were then sucked out through this jagged incision here, in his abdomen.ไม่ว่าเป็นอะไรก็ตาม มันสามารถ ทำอวัยวะของเค้าให้กลายเป็นของเหลวได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อทำการดูดของเหลวออกแล้ว จะเห็นว่ามีรอยตัดขรุขระ ตรงนี้ ในช่องท้องของเขา
Perhaps not, but the linear cut marks on the side of the cranium tell us a lot, don't they Mr. Vaziri?อาจจะไม่ แต่เส้นรอยตัด ที่ด้านข้างกระโหลก บอกเราได้เยอะ ใช่ไหม คุณวาซีรี
Those cuts are pretty deep, almost like he was slashed.โอย.รอยตัดนั้นมันค่อนข้างลึกมากเลยนะ เหมือนกับว่าเขาโดนฟาด
There seems to be some fabric embedded in the cut that transected the xiphoid process.ดูเหมือนว่ามีเส้นใยบางอย่างฝังอยู่ในรอยตัด รอยตามขวางของลิ้นปี่
Numerous deep incisions to the glabella, superorbital ridges, zygomatic arches...มีรอยตัดลึกหลายรอย ที่บริเวณแสกหน้า แนวสันเหนือเบ้าตา กล้ามเนื้อโครงโหนกแก้ม
Did you swab the cuts in the bones?ทำความสะอาดรอยตัดแล้วหรือยัง
Those are some seriously deep cuts.พวกนี้เป็นรอยตัดที่ลึกมาก
Look at the cuts on our victim's bones.ดูที่รอยตัดบนกระดูกของเหยื่อ
The considerable space between the blade and the V-shaped incision suggests this knife is too small to be the murder weapon.พิจารณาช่องว่างระหว่างใบมีด และรอยตัดรูปตัววีทำให้เห็นถึง มีดด้ามนี้เล็กเกินกว่าที่จะเป็นอาวุธสังหาร
All of these incisions appear to have been made in a downward motion at precisely the same angle.ทุกรอยตัดถูกทำใน ในมุมลงอย่างแม่นยำในองศาเดียวกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอยตัด
Back to top