ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รองนายกฯ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รองนายกฯ*, -รองนายกฯ-

รองนายกฯ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รองนายกฯ (n.) Deputy Prime Minister See also: vice-premier Ops. นายกรัฐมนตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Deputy minister jerec. He's a dear friend.รองนายกฯเจเร็ค สหายรักข้าเอง
Deputy minister jerec Is an honorable man.รองนายกฯเจเร็คเป็นชายผู้มีเกียรติ
Sadly, deputy minister jerec Perished this morning In a death watch bombingช่างน่าเศร้า รองนายกฯเจเร็คได้เสียชีวิตเมื่อเช้านี้ ด้วยเหตุลอบวางระเบิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รองนายกฯ
Back to top