ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รองนายกรัฐมนตรี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รองนายกรัฐมนตรี*, -รองนายกรัฐมนตรี-

รองนายกรัฐมนตรี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รองนายกรัฐมนตรี (n.) Deputy Prime Minister See also: vice-premier Syn. รองนายกฯ Ops. นายกรัฐมนตรี
English-Thai: HOPE Dictionary
vice chancellorn. รองอัครมหาเสนาบดี,รองนายกรัฐมนตรี,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
vice-premier(ไวสฺ'เพรม'เมียร์) n. รองนายกรัฐมนตรี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Premier, Deputy; Prime Minister, Deputyรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vice-premier (n.) รองนายกรัฐมนตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
According to a statement made by one of their deputy prime ministers, he illegally removed some property belonging to the Russian federation.ตามรายงานอย่างเป็น ทางการที่เสนอมาจาก รองนายกรัฐมนตรี ทางโน้นคนหนึ่ง เขาได้ยักย้ายทรัพย์สิน ส่วนหนึ่งอย่างผิดกฎหมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รองนายกรัฐมนตรี
Back to top