ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รองคณบดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รองคณบดี*, -รองคณบดี-

รองคณบดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รองคณบดี (n.) deputy dean See also: associate dean
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Vice Dean Laybourne, from the air conditioning repair school annex.รองคณบดี เลย์บอร์น เรื่องงบผนวกฝ่ายซ่อมแอร์วิทยาลัยค่ะ
New Dean, vice Dean. New Dean.คณบดีคนใหม่น่ะ รองคณบดี
Oh, my goodness spacious, vice dean...โอ้ พระเจ้า กว้างเป็นบ้าเลย รองคณบดี...
Sorry, vice dean Laybourne, but, I realize no one's better than anyone else.ผมเสียใจครับ รองคณบดีเลย์บอร์น แต่ผมตระหนักได้ว่า ไม่มีใครดีกว่าใครทั้งนั้น
I've recommended you for an associate dean's position at the new Hollis Satellite School.ฉันแนะนำให้คุณได้ตำแหน่งรองคณบดี ที่โรงเรียนใหม่ ฮอลลิส แซทเทลไลท์
I got another call from Professor Schaffer about the associate Dean position in New Orleans.ผมได้รับโทรศัพท์จากศาสตราจารย์ Schaffer เกี่ยวกับตำแหน่งรองคณบดีในนิวออร์ลี
Vice Dean Laybourne was repairing a flow duct rupture, and he inhaled a lethal dose of freon.ตอนรองคณบดีเลย์บอร์นกำลังซ่อมท่อที่แตก เขาได้สูดฟรีออนเข้าไปจนถึงแก่ชีวิต
I'm sure it was just a faulty valve.งานแรกของฉันในฐานะรองคณบดี
I'm gonna have them all replaced.คุณเป็นรองคณบดีแล้วเหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รองคณบดี
Back to top