ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รหัสไปรษณีย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รหัสไปรษณีย์*, -รหัสไปรษณีย์-

รหัสไปรษณีย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รหัสไปรษณีย์ (n.) postal code See also: postcode, ZIP code
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
postal code; zip codeรหัสไปรษณีย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zip code; postal codeรหัสไปรษณีย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zip codeรหัสไปรษณีย์ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
postal code (n.) รหัสไปรษณีย์ Syn. postcode
post code (n.) รหัสไปรษณีย์ (อเมริกา)
postcode (n.) รหัสไปรษณีย์ (อเมริกา) Syn. post code
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
1274 Moorpark, Sherman Oaks, California Apartment 4. 91403, ZIP code.127 4 มอร์ปาร์ค เชอร์แมน โอ็คส์ แคลิฟอร์เนีย... พาร์ทเม๊น 4 รหัสไปรษณีย์ 91409
ZIP's 98401, if you're Mapquesting.รหัสไปรษณีย์ 98401 เผื่อคุณจะหาเจอบนแผนที่น่ะ
Zip is downtown. Check this out.รหัสไปรษณีย์ อยู่ในเมือง ลองเช็คดู
Well, the zip codes may be different, but douche bags are the same no matter where you go.รหัสไปรษณีย์อาจไม่เหมือนกัน แต่คนห่วยแตกที่ไหนๆ ก็เหมือนกันหมด
The same me, just a different zip code.ฉันคนเดิม แค่รหัสไปรษณีย์เปลี่ยนไป
41571 is the zip code for Varney, Kentucky.41517 เป็นรหัสไปรษณีย์ที่บาร์นี่ เคนตักกี้
Got it. What are their zip codes? (school bell ringing)เรียบร้อย มีรหัสไปรษณีย์มั้ย?
Her old court documents from when she was a prosecutor have case numbers, criminal code numbers, and then there are zip codes.เอกสารเก่าๆ ของเธอเกี่ยวกับศาล สมัยที่เธอยังเป็นอัยการ มีหมายเลขคดี เลขรหัสอาชญากรรม และยังมีรหัสไปรษณีย์
He wanted to run the whole zip code.เขาต้องจัดการรหัสไปรษณีย์ให้เสร็จทั้งหมด
Thank you.ขอบคุณ บรอยส์สืบไปตามรหัสไปรษณีย์
It's another Zip code Hanna, not a parallel universe.มันเป็นแค่รหัสไปรษณีย์ แฮนน่า มันไม่ได้เปรียบเหมือนจักรวาลนะ
Oh, I left off the zip code.ก็ผมไม่ได้ใส่รหัสไปรษณีย์
Unless he gets his hands on that zip code.นอกจากว่าเขาจะได้รหัสไปรษณีย์
The only thing they have in common are the same zip code.สิ่งเดียวที่พวกเธอมีเหมือนกัน คือรหัสไปรษณีย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รหัสไปรษณีย์
Back to top