ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รวมอำนาจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รวมอำนาจ*, -รวมอำนาจ-

รวมอำนาจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวมอำนาจ (v.) centralize See also: centralize (power, authority) in oneself Ops. กระจายอำนาจ
English-Thai: HOPE Dictionary
centralisation(เซนทรัลไลเซ'เชิน) n. การรวมอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลาง,ภาวะรวมศูนย์อำนาจบริหาร, See also: centraliser,centralizer n. centralise,centralize vt.
centralization(เซนทรัลไลเซ'เชิน) n. การรวมอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลาง,ภาวะรวมศูนย์อำนาจบริหาร, See also: centraliser,centralizer n. centralise,centralize vt.
English-Thai: Nontri Dictionary
centralism(n) การรวมอำนาจ
centralization(n) การรวบรวม,การรวมอำนาจ
centralize(vt) รวบรวม,รวมอำนาจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
centralismระบบศูนย์รวมอำนาจปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
centralizationการรวมอำนาจปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
collectivism๑. ระบบรวมอำนาจการผลิต๒. คติรวมหมู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
centralise (vt.) รวมอำนาจมาศูนย์กลาง See also: ทำให้มารวมที่ศูนย์กลาง Syn. centralize, unify, concentrate
centralize (vt.) รวมอำนาจมาศูนย์กลาง See also: ทำให้มารวมที่ศูนย์กลาง Syn. centralise, unify, concentrate
centralisation (n.) การรวมอำนาจมาอยู่ส่วนกลาง Syn. centralization
centralization (n.) การรวมอำนาจมาอยู่ส่วนกลาง Syn. centralisation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Centralized management of each country's satellites... along with the proposed system of information sharing... could be a first step towards fulfilling the wishes of those who long for peace... in our postwar society.การจัดการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางของดาวเทียมแต่ละประเทศ... ...ตลอดด้วยการเสนอระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล... ...จะเป็นก้าวแรกไปสู่ความสมหวัง ที่ผู้รอคอยสันติสุขปรารถนา
To consolidate power. But if you ask me, that's just his first move.เพื่อจะรวมอำนาจ,และมันเป็นแค่การ เคลื่อนไหวแรกของเขาเท่านั้น
A man who will one day unite the powers of the Old World and the New, and bring the time that the poets speak of... the time... of Albion.ผู้ที่วันหนึ่งจะรวมอำนาจ ของโลกเก่าและใหม่ และนำไปสู่เวลา\ ที่ผู้คนจะเอ่ยถึง เวลา...
I see Captain Lilywhite standing on his stoop and jabbering away to anyone who will listen about the evils of a centralized fence.ข้าเห็นกัปตันเรือลิลลี่ไวท์ ยืนอยู่บนกราบเรือของเขา และส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าวพูดน้ำไหลไฟดับ กับบทุกคนที่รับฟัง เรื่องความชั่วร้ายของการรวมอำนาจ มาศูนย์กลางผู้ซื้อขายของโจร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รวมอำนาจ
Back to top