ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รวมทั้งสิ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รวมทั้งสิ้น*, -รวมทั้งสิ้น-

รวมทั้งสิ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวมทั้งสิ้น (adj.) total See also: all-inclusive Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมยอด
รวมทั้งสิ้น (v.) total See also: add up, amount, come altogether to Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมยอด
English-Thai: HOPE Dictionary
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
overall(โอ'เวอะออล) adv.,adj. ทั้งหมด,รวมทั้งสิ้น,กล่าวโดยสรุป., See also: overalls n.,pl. กางเกงทำงานหลวม ๆ ที่มีสายคาดไหล่,เสื้อคลุมกว้างใหญ่,กางเกงกันเปื้อน,กางเกงรัดรูปของทหาร, Syn. all-inclusive
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
overall (n.) รวมทั้งสิ้น See also: รวมทั้งหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Destination at absolute distance of 49.87 miles.คำนวนระยะทางเรียบร้อย รวมทั้งสิ้น 49.87 ไมล์
He is also being accused of accepting cash, including over $10 million in bribes.เขายังถูกกล่าวหาว่ารับเงินสด รวมทั้งสิ้นกว่า 10 ล้านดอลลาร์ในการติดสินบน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รวมทั้งสิ้น
Back to top