ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รวมตัวกันขึ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รวมตัวกันขึ้น*, -รวมตัวกันขึ้น-

รวมตัวกันขึ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวมตัวกันขึ้น (v.) assemble See also: put together, fit together, form Syn. ประสม, ก่อรูป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รวมตัวกันขึ้น
Back to top