ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถแทรกเตอร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถแทรกเตอร์*, -รถแทรกเตอร์-

รถแทรกเตอร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถแทรกเตอร์ (n.) tractor Syn. รถไถนา
English-Thai: HOPE Dictionary
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bulldozer(บูล'โดเซอะ) n. รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน
caterpillar(แคท'ทะพิลละ) n. หนอนผีเสื้อ,หนอนผีเสื้อราตรี,รถแทรกเตอร์
grouser(เกรา'เซอะ) n. แผ่นสายพานฟันเฟืองของรถแทรกเตอร์ เสาเข็ม,คนขี้บ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
tractor(n) รถแทรกเตอร์,เครื่องลาก,เครื่องดึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bulldozer (n.) รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน Syn. tractor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is your John Deere fixed yet, Buchy?รถแทรกเตอร์ซ่อมหรือยัง บัคกี้
You would use a bulldozer to find a china cup.คุณน่าจะใช้รถแทรกเตอร์ ค้นหาเครื่องปั้นของจีน
$100,000 tractors, shit like that.อย่างเช่นรถแทรกเตอร์ราคาโคตรแพง 100,000 ดอลล่าร์ประมาณนั้น
I swear, tractors is so dumb!ฉันสาบาน, รถแทรกเตอร์เป็นใบ้เลย!
Yeah, that's a good tractor.ใช่ว่ารถแทรกเตอร์ที่ดี
I can sell the tractors or something.ผมขายรถแทรกเตอร์ก็ได้
My dad sells tractors.พ่อฉันขายรถแทรกเตอร์
I hate her and the tractor she rode in on.ฉันเกลียดเขาและรถแทรกเตอร์ที่เขาขี่อยู่
We actually saw a bulldozer go down and disappear in the mud.เรายังเคยเห็นรถแทรกเตอร์ติดหล่มโคลน.. และจมหายลงไปต่อหน้าต่อตา
I'm guessing the tractor didn't handle like his Beemer.ฉันเดาว่ารถแทรกเตอร์คงไม่เหมือนรถบีเอ็มดับบลิ้วของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถแทรกเตอร์
Back to top