ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถแต๊กๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถแต๊กๆ*, -รถแต๊กๆ-

รถแต๊กๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถแต๊กๆ (n.) tuk tuk See also: motor-tricycle Syn. รถตุ๊กตุ๊ก, รถสามล้อเครื่อง, สามล้อเครื่อง, ตุ๊กๆ, รถตุ๊กๆ
รถแต๊กๆ (n.) motor-tricycle Syn. รถสามล้อเครื่อง, ตุ๊กๆ, รถตุ๊กๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถแต๊กๆ
Back to top