ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถสาลี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถสาลี่*, -รถสาลี่-

รถสาลี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถสาลี่ (n.) barrow See also: trolley, two-wheeled handcart, luggage barrow, two or four-wheeled truck for hauling logs Syn. รถลากเข็น
English-Thai: HOPE Dictionary
barrow(แบร์'โร) n. รถสาลี่,รถเข็น,หิ้งหาบ
English-Thai: Nontri Dictionary
barrow(n) รถเข็น,รถสาลี่
wheelbarrow(n) รถเข็นล้อเดียว,รถสาลี่,ระแทะมือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถสาลี่
Back to top