ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถสามล้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถสามล้อ*, -รถสามล้อ-

รถสามล้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถสามล้อ (n.) tricycle See also: trishaw, pedicab, motor-tricycle
รถสามล้อถีบ (n.) tricycle See also: pedicab, trishaw Syn. รถสามล้อ, รถจักรยานสามล้อ, สามล้อ, สามล้อถีบ
รถสามล้อเครื่อง (n.) motor tricycle
English-Thai: Nontri Dictionary
tricycle(n) รถสามล้อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tricycle (n.) รถสามล้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This tripod is the XF15OZK-4, and naturally, we couldn't wait to try it.รถสามล้อนี่คือ เอ็กซ์เอฟ15โอแซดเค-4 และเรารอจะทดสอบแทบไม่ไหว
The tricycle with a line through it? What does that mean?รถสามล้อมีเส้นคาดทับ อะไรเหรอ
Mom, he did it again. He took another tricycle.แม่ฮะ เค้าเอาอีกแล้วฮะ เค้าเอารถสามล้อไปอีกคันแล้ว
We're gonna need a tricycle.เราต้องการรถสามล้ออีกคัน
I remember the racket you used to make on your tricycle.ฉันจำเสียงดังที่เธอชอบทำบนรถสามล้อของเธอได้
The chassis is composed of two vehicles, a mobility trike, and it is mated to one of those powered wheelbarrows that builders used for cutting huge amounts of stuff over rugged terrain and it has tremendous off-road capability and in such an environment wโครงรถผสมจากรถสองตัว ด้านหน้าเป็นรถสามล้อ ผสมกับพลังจากล้อสายพาน แบบที่ช่างก่อสร้างเลือก ไว้ใช้สำหรับวิ่งผ่านทางที่ทุรกันดาร
"Fish needs a man like a woman needs a tricycle"?ปลาต้องการคน เหมือนผู้หญิงต้องการรถสามล้อ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถสามล้อ
Back to top