ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถตุ๊กๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถตุ๊กๆ*, -รถตุ๊กๆ-

รถตุ๊กๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถตุ๊กๆ (n.) tuk-tuk See also: motor-tricycle
รถตุ๊กๆ (n.) tuk tuk See also: motor-tricycle Syn. รถตุ๊กตุ๊ก, รถสามล้อเครื่อง, สามล้อเครื่อง, ตุ๊กๆ, รถแต๊กๆ
รถตุ๊กๆ (n.) motor-tricycle Syn. รถสามล้อเครื่อง, ตุ๊กๆ, รถแต๊กๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถตุ๊กๆ
Back to top