ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถตีนตะขาบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถตีนตะขาบ*, -รถตีนตะขาบ-

รถตีนตะขาบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถตีนตะขาบ (n.) caterpillar tractor
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
caterpillar tractor (n.) รถตีนตะขาบ Syn. caterpillar vehicle, caterpillar
caterpillar vehicle (n.) รถตีนตะขาบ Syn. caterpillar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถตีนตะขาบ
Back to top