ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถดับเพลิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถดับเพลิง*, -รถดับเพลิง-

รถดับเพลิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถดับเพลิง (n.) fire engine See also: fire truck
English-Thai: HOPE Dictionary
ladder truckรถดับเพลิงที่ติดบันไดยาวที่เคลื่อนขึ้นเองได้
engine(เอน'จิน) n. เครื่องจักร,เครื่องกล,เครื่องยนต์,หัวรถจักร,รถจักร,เครื่องดับเพลิง,รถดับเพลิง,เครื่องทรมาน.
fire enginen. รถดับเพลิง
flashlight(แฟลช'ไลทฺ) n. หลอดไฟแฟลชที่ใช้ในการถ่ายรูป,แสงสว่างแวบจากหลอดไฟแฟลช,ไฟสัญญาณแวบวับ (ของรถดับเพลิงรถตำรวจ เป็นต้น) ,ภาพถ่ายด้วยไฟแฟลช
English-Thai: Nontri Dictionary
FIRE fire engine(n) เครื่องดับเพลิง,รถดับเพลิง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fire engine (n.) รถดับเพลิง Syn. fire truck
fire truck (n.) รถดับเพลิง
hook and truck (n.) รถดับเพลิง (ที่มีบันไดยาวๆ)
ladder truck (n.) รถดับเพลิง (ที่มีบันไดยาวๆ) Syn. hook and truck
aerial ladder (n.) บันยาวที่ยืดออกได้ (มัดติดกับรถดับเพลิง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Truck 49, truck 16.รถดับเพลิง 49 รถดับเพลิง 16
Fire truck beat out the train set?รถดับเพลิงชนะรถไฟหรอ?
The fire trucks are down there.รถดับเพลิงอยู่ด้านล่าง
Fire department's en route.รถดับเพลิงอยู่ระหว่างทาง
You think we should override Hal and fire the engines manually?คุณคิดว่าเราควรแทนที่ แฮล และรถดับเพลิงด้วยตนเอง?
Man, we sizzle so hot that the fire department parks outside.เครื่องร้อน จนรถดับเพลิงมาจอดรอแล้ว
But that must mean my eye problem is really serious, cos last night I drove past the lvy and there were all these fire engines and people.งั้นหมายความว่าสายตาฉันมีปัญหาอย่างหนักเลย เพราะว่าเมื่อคืนนี้ ฉันขับรถผ่านโรงแรมไอวี่ และที่นั่นฉันเห็นรถดับเพลิงและคนมากมาย
I was thinking about transferring to a truck.ฉันคิดถึงเรื่องการเคลื่อนย้ายรถดับเพลิง
I can't sleep, I keep having that dream about the red car turning in front of the house, when you don't come home.ฉันหลับไม่ลง คิดไป ฝันไปว่าวันหนึ่งรถดับเพลิงสีแดงจะมาที่หน้าบ้านเรา แล้วคุณไม่มีคุณกลับมาด้วย
We will be back on the truck.เมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้น พวกเราจะกลับไปประจำอยู่ที่รถดับเพลิง
We'll operate from the northwest apron behind hangar 12 and get those fire trucks out of here!เราจะสั่งการจากทางตต. /เหนือ หลังโรงจอด12 แล้วเอารถดับเพลิงออกไปด้วย ทุกคนออกไป
They should put her under the fire truck.พวกเขาควรจะให้แจ๊กกี้ อยู่ใต้รถดับเพลิงมากกว่านะ.
Take right at the fork. Park outside the line of fire trucks.เลี้ยวขวาตรงทางแยก อย่าจอด เกะกะรถดับเพลิงแล้วกันครับ
Confusion requires fire trucks?ความสับสนต้องใช้รถดับเพลิงด้วยรึ
There, uh, there are, like, three fire trucks here.รู้สึกว่า จะมีรถดับเพลิงมาสามคัน
I need Fire/Rescue at Sumner Causeway.ฉันต้องการรถดับเพลิงที่อยู่ใกล้นี้
Why don't you just steal, like, a fire engine?ทำไมนายไม่เเค่ขโมยรถ อย่างเช่นรถดับเพลิงมาล่ะ
Oh, come on!โอเค คือ ฉันไม่เห็นรถดับเพลิงน่ะ
Wanna go see the fire trucks, pumpkin?อยากเห็นรถดับเพลิงไหมจ๊ะ เจ้าตัวเล็ก?
Any fire truck you can hear at your house I can hear at mine.มีเสียงเหมือนรถดับเพลิง เธอได้ยินไหม ฉันได้ยินเนี่ย...
I don't hear any sirens. There's no more fire trucks, sweetheart.หนูไม่ได้ยินเสียงรถดับเพลงเลย ไม่มีรถดับเพลิงอีกต่อไปแล้ว ลูกรัก
Fires without fire trucks.ไฟไหม้แต่ไม่มีรถดับเพลิง
Ramitelli, have a fire truck standing by.รามาเทล เตรียมรถดับเพลิงไว้ให้พร้อม
All the men in Engine Company 15 had firefly tattoos.ทุกคนที่ประจำรถดับเพลิง 15 มีรอยสักหิ่งห้อย
Hey, we can wait until the fire truck takes another call.นี่ เราไม่สามารถรอได้จนกระทั่ง รถดับเพลิงได้รับแจ้งอีกรอบนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถดับเพลิง
Back to top