ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รณรงค์หาเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รณรงค์หาเสียง*, -รณรงค์หาเสียง-

รณรงค์หาเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รณรงค์หาเสียง (v.) campaign See also: seek votes, campaign for votes, look for votes Syn. หาเสียง
English-Thai: HOPE Dictionary
lobby(ลอบ'บี) {lobbied,lobbying,lobbies} n. ห้องพักแขก,ระเบียง,ห้องพักผ่อนของสภา,ห้องรับรอง,กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt.,vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง, See also: lobbyer n. ดูlobb
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
electioneer (vi.) รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง See also: รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง Syn. campaign, canvass
lobby (n.) กลุ่มผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My Congressional campaign is producing a video:การรณรงค์หาเสียงโดยผู้สมัครของฉันคือ การกำกับวีดิโอ
Hello, I'm Rachel Berry, and I have campaigned for president on a crusade for school book covers, a plan to save the school thousands of dollars.สวัสดีค่ะ ฉันเรเชล แบร์รี่ ฉันมีนโยบายจะรณรงค์หาเสียง ให้ปกหนังสือโรงเรียน
Do you remember Pete Matheson my campaign manager?คุณจำ พีท แมททีสัน ผู้จัดการรณรงค์หาเสียงของผมได้มั้ย
Matheson-- Delancey's campaign manager.แมทธีสัน-- ผู้จัดการรณรงค์หาเสียงของเขา
Delancey is in full-time campaign mode--ที่ดีแลนซี่อยู่ในการรณรงค์หาเสียงอย่างเต็มตัว
I'll go on a glamouring campaign, eliminate all memory that the video exists.ฉันจะไปสะกดจิต พวกกลุ่มรณรงค์หาเสียง ทำลายสำเนาวีดีโอทั้งหมดที่มีอยู่
Makes me feel less like a lobbyist.ทำให้ฉันรู้สึกไม่ค่อยต่างกับกลุ่มผู้รณรงค์หาเสียงเลย
I don't think I should start printing upผมไม่คิดว่า ผมจะกดปุ่มรณรงค์หาเสียง
A campaign must be designed to persuade the electorate that the candidate is on their side.การรณรงค์หาเสียงถูกออกแบบมาให้ ชักชวนผู้มีสิทธิ์ ให้มาลงคะแนนฝั่งตัวเอง
Well, Mr. James here was about to rescue my campaign.ก็ คุณเจมส์ ตั้งใจที่จะช่วยเหลือ การรณรงค์หาเสียงของผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รณรงค์หาเสียง
Back to top