ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รงควัตถุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รงควัตถุ*, -รงควัตถุ-

รงควัตถุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รงควัตถุ (n.) any colouring substance See also: different colours, pigment
English-Thai: HOPE Dictionary
color(คัล'เลอะ) n. สี,สารสี,รงควัตถุ,ธง, Syn. hue,pigment,flag
colorantn. สารสี,รงควัตถุ
colour(คัล'เลอะ) n. สี,สารสี,รงควัตถุ,ธง, Syn. hue,pigment,flag
colourantn. สารสี,รงควัตถุ
ocellus(โอเซล'ลัส) n. ตาของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง,ประกอบด้วยเรตินา-รงควัตถุและเส้นใยประสาท,จุดที่คล้ายตา (เช่นบนหางนกยูง) pl. ocelli
pigment(พิก'เมินทฺ) n. รงควัตถุ,สีย้อม vt. ย้อมสี,ใส่สี., See also: pigmentary adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
colour(n) สี,สีสัน,สีผิว,รงควัตถุ,สิ่งที่ปรากฏภายนอก,บุคลิกลักษณะ
pigment(n) สี,สีย้อม,รงควัตถุ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sepia (n.) รงควัตถุสีน้ำตาลดำจากปลาหมึก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รงควัตถุ
Back to top