ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รกหูรกตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รกหูรกตา*, -รกหูรกตา-

รกหูรกตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รกหูรกตา (v.) offend the eye See also: be unpleasant to the eye, be eyesore Syn. เกะกะ, ขวางหูขวางตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รกหูรกตา
Back to top