ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยอดดวงใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยอดดวงใจ*, -ยอดดวงใจ-

ยอดดวงใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอดดวงใจ (n.) sweetheart See also: dear, darling, beloved, love Syn. ที่รัก, ดวงใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is just me, impressing upon you that I'm not here because you lost your fiancée, the love of your life, and all around good time girl.นี่ก็แค่ผม กำลังทำให้คุณรู้ซึ้ง ว่าผมไม่ได้มานี่ เพราะว่าคู่หมั้นคุณหายไป คู่ชีวิต และ ยอดดวงใจของคุณ
If we weren't natural enemies I might actually like you.นี่ถ้าเราไม่ใช่คู่กัดและ นายไม่คิดจะแย่ง ยอดดวงใจชั้นไป ชั้นอาจจะชอบนายก็ได้นะ
Sophia! Wherefore art thou, my sweet Sophia?โวเฟีย แม่ยอดดวงใจ โซเฟียสุดที่รัก
♪ Darling, I love you#ยอดดวงใจ ฉันรักเธอ#
♪ I'll simply say... (SNARLING) ♪ Because you're Daddy's girlพ่อคนนี้ก็จะพูดว่า... เพราะลูกเป็นยอดดวงใจของพ่อ
And his wife, Dolly, well, she was the apple of his eye.และภรรยาคือยอดดวงใจของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยอดดวงใจ
Back to top