ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยกให้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยกให้*, -ยกให้-

ยกให้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยกให้ (v.) give See also: bestow, grant, hand out Syn. ให้, สละให้, ส่งให้, ส่งมอบ, มอบให้
ยกให้ (v.) give See also: bestow, grant, hand out Syn. ให้, ส่งให้, ส่งมอบ, มอบให้
ยกให้ (v.) transfer See also: give, hand over, present Syn. มอบให้, มอบ
ยกให้ (v.) hand with both hands See also: offer Syn. มอบให้, ยื่นให้
ยกให้ (v.) hand with both hands See also: offer Syn. มอบให้, ยื่นให้
English-Thai: HOPE Dictionary
advocation(แอดโวเค' เชิน) n. =advocacy, การเรียกให้ปรากฏ, Syn. summoning)
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate
allow(อะเลา') vt.,vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย,เพื่อให้, Syn. permit, confess ###A. refuse, deny, withhold)
azan(อาซาน') n. การเรียกให้สวดมนต์ (วันละห้าครั้ง) ของชาวมุสลิม
bequeath(บิควีธ') {bequeathed,bequeathing,bequeaths} vt. ทำพินัยกรรมยกให้,ยกให้ n. การยกมรดกให้,มรดก, See also: bequeathal,bequeathment n., Syn. bestow
bequest(บิเควสทฺ') n. การทำพินัยกรรมยกให้,มรดก, Syn. bequeathment
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
call loann. การยืมที่ต้องใช้คืนเมื่อถูกเรียกให้ใช้คืน
cede(ซีด) {ceded,ceding,cedes} vt. ยกให้,ยอม,ทอดทิ้ง,สละ,ยอมยก, See also: ceder n., Syn. yield
cessionn. การยกให้,สิ่งที่ยกให้
cessionaryn. ผู้รับมอบ,ผู้ได้รับการยกให้
computer vendor groupกลุ่มผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัว กันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู computer user group เปรียบเทียบ
concession(คันเซส'เชิน) n. การยินยอม,การยอมอ่อนข้อให้,สิ่งที่ยินยอม,เรื่องที่ยินยอม,สัมปทาน,สิ่งที่ยอมยกให้หรือโอนให้,เขตเช่า, Syn. yielding,compromise,admission
concessionaire(คันเซส'เชินแนร์') n. ผู้ได้รับสัมปทาน,ผู้รับโอน,ผู้ได้รับการยกให้., Syn. concessioner
elevation(เอลลิเว'เชิน) n. การยกให้สูงขึ้น,สิ่งปลูกสร้างที่สูงเด่น,ที่สูง,ความสูงส่ง,ความสูงศักดิ์,ความภูมิฐาน, Syn. height
enisle(เอนไอลฺ') vt. ทำให้เป็นเกาะของ,ทิ้งไว้บนเกาะ,แยกให้อยู่ต่างหาก, Syn. isolate
espousal(อีสเพา'เซิล) n. การรับหลักการ,การยอมรับ,การสนับสนุน,การยกให้เป็นภรรยา,พิธีสมรส,การหมั้น,พิธีหมั้น
goodmann. หัวหน้าครอบครัว,สามี,คำเรียกให้เกียรติแก่ผู้ชาย -pl. goodmen
goodwife(กูด'ไวฟ) n. แม่บ้าน,คำเรียกให้เกียรติแก่ผู้หญิง
numeric characterตัวเลขหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวเลข โดยปกติกำหนดไว้ให้มี 10 ตัว คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 และ 9 เพื่อแยกให้เห็นต่างจากตัวอักขระที่เป็นตัวหนังสือมีความหมายเหมือน digit
offer(ออฟ'เฟอะ) v.,n. (การ) เสนอ,กล่าวว่าจะยกให้,มอบ,ถวาย,ให้,เสนอราคา,บอกราคา,บอกขาย,ขอแต่งงาน,แสดง,ทำให้ปรากฎ,ประมูล,บูชา, See also: offerer n. offeror n.
paracleten. ผู้ถูกเรียกให้มาช่วยเหลือ,ผู้ปลอบขวัญ
taps(แทพซฺ) n. การเป่าแตรเรียกให้ดับไฟเข้านอน,การเป่าแตรในงานศพทหาร
uplift(อัพลิฟทฺ') vt.,vi. ยกสูงขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,ยกระดับ,ปรับปรุงให้ดีขึ้น. n. การยกให้สูงขึ้น,การทำให้ดีขึ้น,ความยินดีปรีดา,อารมณ์ฮึกเหิม,ที่ครอบทรวงอก,ยกทรง,ส่วนที่นูนขี้นของพื้นผิวโลก., See also: upliftment n., Syn. raise
overlayซ้อนแทนหมายถึง การแบ่งโปรแกรมขนาดใหญ่ออกเป็นหลาย ๆ โปรแกรม บางทีเรียกส่วนย่อย ๆ นี้ว่า มอดุล (modul) ด้วยเหตุที่ว่าโปรแกรมนั้นมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะบรรจุได้ในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ จึงต้องมีการจัดแยกคำสั่งบางชุดไว้ต่างหาก จะเรียกมาใช้เมื่อถึงเวลาจำเป็นเท่านั้น โปรแกรมที่แยกไปนี้เรียกว่าโปรแกรมซ้อนแทน การเรียกมาใช้ต้องเรียกผ่านโปรแกรมใหญ่อีกทีหนึ่ง (ให้โปรแกรมใหญ่เป็นผู้เรียกให้) โปรแกรมเหล่านี้จะใช้นามสกุลว่า .OVR ซึ่งก็คงมาจากคำ " overlay " นั้นเอง
vendor groupกลุ่มผู้ขายหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู user group เปรียบเทียบ
will(วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ
will-call(วิล'คอล) adj. เกี่ยวกับร้านค้าที่ผู้ซื้อต้องคอยจนกว่าจะถูกเรียกให้ไปรับของได้
English-Thai: Nontri Dictionary
allow(vt) อนุญาต,ให้,ยกให้,ให้อภัย
cede(vt) ยอมให้,ยกให้,สละให้
cession(n) การยกให้,การยอมให้,การยินยอม
concede(vt) ยอมรับ,ยกให้,ยอมให้,ยอมตาม,ยินยอม
deify(vt) ถือเป็นพระเจ้า,ยกให้เป็นพระเจ้า
devote(vt) มอบให้,อุทิศ,ยกให้,สละ
entail(vt) ถ่ายทอด,ยกให้,มอบให้,นำมาซึ่ง
give(vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง
offer(n) คำขอ,ข้อเสนอ,การยกให้,การเสนอ,การถวาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cession๑. การยอมยกให้๒. การยอมโอนให้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demandเรียกร้อง, ทวงถาม, เรียกให้ (กระทำการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doubt, benefit ofประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jointureทรัพย์สินที่สามียกให้ภริยาต่อเมื่อตนตายแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cede (vt.) ยกให้ Syn. surrender, yield
make over (phrv.) ยกให้ See also: โอนกรรมสิทธิ์ให้ Syn. pay over
call down (phrv.) เรียกให้ลงมาข้างล่าง
call down (phrv.) เรียกให้ออกมาต่อสู้ Syn. call out
call in (phrv.) เรียกให้เข้ามาข้างใน
call out (phrv.) เรียกให้มาช่วย See also: สั่งให้มาช่วย Syn. get out
call over (phrv.) เรียกให้มาหา See also: ร้องเรียก
ceding (n.) การยกให้
cession (n.) การยกให้ Syn. ceding
cession (n.) สิ่งที่ยกให้
convene (vt.) ถูกเรียกให้มาชุมนุมกัน Syn. convoke
elevation (n.) การยกให้สูงขึ้น See also: การเลื่อนฐานะ
fling down the gauntlet (idm.) เรียกให้ออกมาสู้ Syn. pick up, take up, throw down
give up (phrv.) ยอมยกให้ See also: ยินยอมให้ Syn. deliver over, give over
reveille (n.) สัญญาณที่ให้เรียกให้มาประชุมหรือชุมนุมกัน
taps (n.) การเป่าแตรเรียกให้ดับไฟเข้านอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
$200000 in gold. lt's yours. Just get me water!ทองมูลค่าสองแสนเหรียญ ยกให้ ขอแค่เอาน้ำให้ฉัน
It's yours, okay? All right here.ยกให้ โอเคไหม เลิกกันนะ
Let me see 'em!ยกให้ฉันเห็น! คุกเข่าลง!
It's all yours. Don't do anything I wouldn't do.ยกให้นายครองเลย อย่าทำอะไร ที่ฉันไม่ทำแล้วกัน
I dub thee captain for a day.ยกให้นายเป็นกัปตัน วันนี้วันนึง
He can have it. I've got a better one.ยกให้เขาเถอะ ข้ามีของดีกว่าไง
Give her the house. It's a piece of shit, all right?ยกให้เลย บ้านซังกะบ๊วย
Since you let Sam be alpha?ยกให้แซมเป็นจ่าฝูงงั้นเหรอ
I couldn't call them in, there's no phones out there.ผมเรียกให้กลับมาไม่ได้ เพราะที่นั่นไม่มีโทรศัพท์
Opening the beaches on the Fourth of July is like ringing the dinner bell.เปิดหาดวันที่ 4 กรกฎาฯ ก็เหมือนสั่นกระดิ่งเรียกให้มากินเลย
You're the diplomat. talk to them. all right.- นายลองเจรจาดูสิ ยอมแพ้ซะ แล้วฉันจะคืนดวงอาทิตย์ให้ นี่คือน้องสาวฉัน ฉันยกให้ ได้ยินว่า เธอเจ๋งมาก
It fit so nice, he said I could keep it.มันใส่ได้พอดีเลย เขาเลยยกให้ฉัน
Matter of fact, I got my whole collection in that crate... and I'm giving it to you.ว่าตามจริง ฉันเอาทั้งหมดเก็บใส่ลัง แล้วว่าจะยกให้เธอ
I'd leave it all for you and you could cover your beans with it.ฉันยกให้นายหมดเลย แล้วนาย... ก็เอาไปใส่ถั่วของนาย
Listen to me, Scully! This thing exists....ไม่สามารถช่วยน้องที่ เรียกให้ช่วยได้เลย
She had taste. Give her that.เธอมีรสนิยม ยกให้เธอเลย
For us. What did you think salvation would look like?จนกว่าท่านจะเรียกให้เราไปหา
Alright. I'll give him...ก็ได้ ผมจะยกให้ ไม่รู้ซินะ
I see ya. We're gonna go around again and try to hoist you out.ผมเห็นยา พวกเราจะไปรอบ ๆ อีกครั้ง และพยายามที่จะยกให้คุณออก
While I'm at it, why not just shoot my buddy, take his job, give it to his sworn enemy, hike up gas prices, bomb a village, club a baby seal, hit the hash pipe and join the National Guard?ยึดบริษัทซะแล้วยกให้คู่อริขึ้นราคาน้ำมัน ฆ่าเด็กทิ้ง สูบกัญชาแล้วร่วมกับ กองกำลังแห่งชาติ
All my estate I'm leaving to you.ทรัพย์สินทุกอย่างผมยกให้คุณ
So when he died, I gave it to the library here.แล้วเขาก็มาเรียนรัชมอร์ พอเขาตาย ฉันก็เลยยกให้ห้องสมุด
I thought the aquarium was your idea.ฉันว่าตู้ปลาเป็นความคิดเธอ ผมยกให้เพื่อนไปแล้ว
Will you go into the kitchen and get me a wet cloth?คุณช่วยไปไหนห้องครัว แล้วเอาผ้าเปียกให้ฉันหน่อยได้ไหม
When he grow a little, he call me to play with him.พอเขาโตขึ้น เขาเรียกให้ฉันเล่นกับเขา
Gimli, get them up.กิมลี เรียกให้พวกเขาลุกขึ้น
As for wrestling, Shim Kwon-ho is the best!สุดยอดนักมวยปล้ำ ต้องยกให้ ชิม กอนโฮ
I've even supplied the bag.ฉันยกให้ทั้งกระเป๋าไปเลย
I've got one. It's not cold, but it's yours if you want it.ฉันมีนะ ส่วนตัวเลย ไม่ได้แช่ แต่ถ้าจะเอา ฉันยกให้
To you, and giftsอ่ะ ฉันยกให้แก ถือว่าเป็นของขวัญล่ะกัน
I'll get on the horn. Sit tight.เดี๋ยวจะเรียกให้ รอก่อนนะ.
The jade Buddha was successfully delivered by us to the Bank of England.เราส่งมอบพระพุทธรูปหยกให้ธนาคารด้วยดี
We continue on the Mendranang take our orchid samples, then we call for help.เราจะเดินทางไปยังแมนเดอแนง... ...เพื่อเข้าไปเอาตัวอย่างกล้วยไม้ออกมา จากนั้น เราค่อยเรียกให้คนมาช่วย
If I knew I was gonna end up here, I would've asked for more.ถ้าผมรู้ว่าสุดท้ายผมต้องมาอยู่ที่นี่ ผมจะเรียกให้มากกว่านั้น
You have nothing, and yet you call me, begging me for help?คุณไม่มีอะไร แล้วยังจะ เรียกให้มาช่วยอีกเนี่ยนะ! ?
Don't tell me to come to the competition!ไม่ต้องมาเรียกให้ฉันไปดูนายแข่ง!
Labels can be appropriate.ต้องเรียกให้เหมาะสมสิถึงจะถูก
You told me it led to your mum's!ถ้าเส้นทางนี้ต้องยกให้แม่ของคุณ!
I called a very nice bondsman in Kendalville who put up the money for me.แม่โทรเรียกให้เจ้าหน้าที่ในแคนดัลวิลล์ เอาเงินมาประกันตัวแม่
I can't make an exception for this one child.ผมยกให้เด็กคนเดียวไม่ได้หรอก

ยกให้ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
上げる[あげる, ageru] Thai: ยกให้ English: to give
譲る[ゆずる, yuzuru] Thai: ยกให้ English: to turn over
下げる[さげる, sageru] Thai: ยกให้ต่อ English: to grant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยกให้
Back to top