ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยกฟ้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยกฟ้อง*, -ยกฟ้อง-

ยกฟ้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยกฟ้อง (v.) dismiss See also: acquit
English-Thai: HOPE Dictionary
dismiss(ดิสมิส') vt. ไล่ออก,เลิก,บอกให้เลิกแถว,ไม่พิจารณา,แย้งกลับ,ไม่รับฟ้อง,ยกฟ้อง., See also: dismissible adj. ดูdismiss dismissive adj. ดูdismiss
dismissal(ดิสมิส'เซิล) วn. การไล่ออก,การบอกให้เลิก,การไม่พิจารณา,การยกฟ้อง, Syn. dismission
English-Thai: Nontri Dictionary
dismiss(vt) ปล่อยไป,ไล่ออก,เลิก(แถว),ยกฟ้อง,ยกเลิก
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dismissal and nonsuitการยกฟ้อง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dismissed. Part of the deal. Phew.ยกฟ้อง เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
Dismiss it, everyone walks away from this whole.ยกฟ้องคดีซะ แล้วทุกคนจะออกไปจากบ้านหลังนี้
I shall rule, therefore, that the charge of slander be dismissed.ผมขอตัดสินว่า ข้อหาหมิ่นประมาทนั้นถูกยกฟ้อง
The charges must be dismissed, and these innocent, young girls must be freed.ข้อหานี้ต้องถูกยกฟ้อง และสาวอเมริกันผู้บริสุทธิ์... ...ต้องถูกปล่อยตัว
Similar circumstantial evidence. Case was thrown out.พยานแวดล้อมลักษณะเดียวกัน คดีถูกยกฟ้อง
The Appeals Court today threw that case out saying Ms. Akre had no whistleblower claim against the station based on news distortion.วันนี้ศาลอุทธรณ์สั่งยกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่า คุณเอเครไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย whistle blower ที่จะฟ้องร้องสถานีว่าบิดเบือนข่าว
That we can get your cases dismissed.ที่เราจะยกฟ้องคดีคุณ
The good news is the department is dying to drop the charge.ข่าวดีคือ ทางหน่วยก็อยากยกฟ้องจะตายอยู่แล้ว
I've already signed la's affidavit. The charges are being dismissed.ฉันเซ็นในใบคำให้การของ IA แล้ว ข้อกล่าวหาต่างๆ ถูกยกฟ้อง
My office will drop all charges, effective immediately.ออฟฟิศของเราจะขอยกฟ้องข้อกล่าวหาทุกข้อ มีผลทันที
1,000 pula. No claim, no pay.1,000ปูล่า เรียกฟ้องร้องไม่ชนะไม่ต้องจ่าย
No claim, you pay me 1,000 pula.เรียกฟ้องร้องไม่ชนะนายต้องจ่ายฉัน1,000ปูล่า
On sexual assault that you so ably prosecuted was overturned.คำร้องข้อกล่าวหาของคุณ... ถูกยกฟ้อง
TELL US ABOUT ATLANTA. ATLANTA?ข้อหาพวกนั้นถูกยกฟ้องไปแล้ว มันเป็นความผิดพลาด
IT HAD NOTHING TO DO WITH THE RAPE CHARGES IN ATLANTA?ข้อหาพวกนั้นโดนยกฟ้องไปแล้วนะ
That the judge threw out porter's caseว่าศาลยกฟ้องคดีพอทเตอร์แล้ว
The day the case against Porter was dismissed,วันที่คดีของพอทเตอร์ถูกยกฟ้อง
Lee, the charges have been dropped.ลี คดียกฟ้องไปแล้วนะ
The judge let me off, no strings attached, all right, so --ผู้พิพากษายกฟ้อง, ไม่มีเงื่อนไข, ตกลงนะ งั้น..
Mathew Sloan lost custody three weeks ago.และศาลยกฟ้อง แมทธิว สโลน ผิดนัดรายงานตัว เมื่อ 3 อาทิตย์ก่อน
If we agree to drop her drug charges, she thinks she can get the Fuentes brothers in the club.ถ้าเรายอมยกฟ้องคดียาเสพติด เธอว่าเธอสามารถไปพบ พี่น้องเฟนเทสในคลับ
Oh, wait until I tell you your collar won't hold up and decline prosecution.โอ๊ะ ไว้รอให้ถึงตอนที่ฉัน บอกให้ปล่อยผู้ต้องหาของนาย กับ สั่งยกฟ้อง เสียก่อน
They filed a motion to dismiss the case based on our lack of evidence.พวกเขายื่นคำร้องให้ยกฟ้องคดี เนื่องจากไม่มีหลักฐาน
Okay, what if they win the motion and the case gets dismissed?แล้วถ้าคำร้องพวกเขาเป็นผล ทำให้คดีถูกยกฟ้องล่ะครับ
No, but it does give him some very powerful friends, who decided to drop the charges against his son.ไม่ แต่มันทำให้เขามี เพื่อนที่ทรงอำนาจ ซึ่งตัดสินใจให้เรายกฟ้องลูกชายเขา
This case is dismissed! Everybody get the hell out of here!คดีนี้ยกฟ้อง ทุกคนออกไปให้พ้นจากที่นี่
When Tessa banners admitted, said she was gonna lie on the stand, we had no choice but to drop the case.เมื่อเทสซ่า แบนเนอร์ ยอมรับ ว่าเธอโกหกในศาล เราไม่มีทางเลือก นอกจากยกฟ้องคดี
Well, because the sheriff had me arrested for nearly beating a man to death, and I managed to persuade the judge to drop the charges.ก็เพราะนายอำเภอเคยจับผม ข้อหาตีคนเกือบตาย และผมเกลี้ยกล่อมให้ลูกขุนยกฟ้องได้
Okay, I was under the impression that something like this would probably cause a mistrial.ผมเข้าใจเรื่องแบบนี้ อาจทำให้คำสั่งยกฟ้องได้
Look, I think I might have a way to make sure that Garrett's case doesn't fall apart.ฟังนะ,ฉันคิดว่าฉันมี ทางที่จะทำให้มั่นใจว่า คดีของแกร์เร็ตจะไม่ถูกยกฟ้อง
Prepare motions to dismiss by end of day Thursday, and don't puss out when Judge Edelstein tries to stifle my brilliance.เตรียมคำขอให้ยกฟ้องภายในวันพฤหัสฯ และอย่าใจฝ่อตอนผู้พิพากษาเอเดลสเตน พยายามขัดขวางความก้าวหน้า
Given her advanced age and declining health, the people have decided not to press charges against Karen McClusckey.เห็นแก่อายุ และสุขภาพ พวกเราตัดสินใจแล้วว่า จะยกฟ้องคุณแมคคลัสกี้ค่ะ
It might even buy her a mistrial.มันอาจจะทำให้เธอถูกยกฟ้องด้วยซ้ำ
Congrats on getting your case thrown out.ยินดีด้วยเรื่องที่คดีถูกยกฟ้อง
I went to resubmit my motion to dismiss.ชั้นส่งคำร้องแนบบไป ให้ยกฟ้อง
It was treated as a terrible mistake at the time, and the charges were eventually dropped.มันจัดให้เป็น ความผิดพลาดร้ายแรงเท่านั้น และข้อกล่าวหา ยกฟ้องในที่สุด
Um... can you leave... please?ฉันก็ไม่หวังให้คุณเข้าใจ โอเค เราจะหาทางยกฟ้อง
You know what? I should sue her for emotional distress.เพราะแบบนั้นเราจึงขอให้ท่านยกฟ้อง
They... they dropped the charges?พวกเขาจะยกฟ้องเหรอคะ ?
I hereby grant the defense's motion for dismissal.ผมขอสั่งให้ยกฟ้องคดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยกฟ้อง
Back to top