ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มูลพระนาสิก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มูลพระนาสิก*, -มูลพระนาสิก-

มูลพระนาสิก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มูลพระนาสิก (n.) mucus (of the nose) See also: nasal mucus, snot Syn. น้ำมูก, ขี้มูก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มูลพระนาสิก
Back to top