ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มูมมาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มูมมาม*, -มูมมาม-

มูมมาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มูมมาม (adv.) filthily See also: greedily, vulgarly, sloppily, devouringly, voraciously, gluttonously Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
gluttonous(กลัท'เทินนัส) adj. ตะกละ,ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,กินอย่างมูมมาม., See also: gluttonousness n., Syn. greedy A. abstemious
gulp(กัลพฺ) vt.,vt.,n. (การ) กลืนอย่างติดคอ,กล้ำกลืน,กลืนอย่างมูมมาม, See also: gulpingly adv. gulpy adj.
pig(พิก) n. หมู,สุกร,หมูป่า,เนื้อหมู,คนสกปรก,คนมูมมาม,คนที่เหมือนหมู,คนรั้น,ตำรวจ,นักสืบ,หญิงที่มั่วโลกีย์,ม้าเลว,โลหะที่เอาออกมาจากเตาหลอม,กลีบผลส้ม. vi. ออกลูกหมู,อยู่กันอย่างหมู
raven(เร'เวิน) n. นกสีดำและเป็นมันจำพวก Corvus corax vi.vt.,n. (การ) ปล้น,ปล้นสะดม,กินอย่างตะกละ,กินอย่างมูมมาม,ตะกละ
English-Thai: Nontri Dictionary
devour(vt) มูมมาม,สวาปาม,ทำลาย,เผาผลาญ,ล้างผลาญ
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม
guzzle(vi) ดื่มจัด,กินอย่างตะกรุมตะกราม,กินมูมมาม
pig(n) หมู,สุกร,คนสกปรก,คนตะกละ,คนมูมมาม
piggish(adj) เหมือนหมู,ตะกละ,มูมมาม,สกปรก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hoggish (adj.) มูมมาม See also: ตะกละตะกลาม, สกปรก Syn. piggish, swinish
piggy (adj.) มูมมาม See also: ตะกละตะกลาม, สกปรก Syn. hoggish, piggish, swinish
gobble down (phrv.) รีบกินอย่างมูมมาม See also: กินอย่างตะกละตะกลาม Syn. gobble up
gobble up (phrv.) รีบกินอย่างมูมมาม See also: กินอย่างตะกละตะกลาม Syn. gobble down
gulp back (phrv.) กินอย่างมูมมาม See also: กลืนลงไปอย่างรวดเร็วและตะกละตะกลาม Syn. gulp down
gulp down (phrv.) กินอย่างมูมมาม See also: กลืนลงไปอย่างรวดเร็วและตะกละตะกลาม Syn. gulp back
ravin (vt.) กินอย่างมูมมาม
tuck into (phrv.) กินอย่างมูมมาม See also: กินอย่างรีบเร่งและจำนวนมาก
wade into (phrv.) กินอย่างมูมมาม See also: กินอย่างรีบเร่งและจำนวนมาก Syn. tuck into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's why I'd say your eating is sloppy.ฉันก็เลยบอกเธอไงว่าเธอกินมูมมาม
Even I'm not that cute. Two unrelated symptoms.หรือคุณตะกละมูมมามเพื่อให้คนรังเกียจ
He's always been kind of a messy eater.เขาเป็นประเภทกินมูมมามเสมอ
Just because you're an ogre, doesn't mean you have to eat like one.เธอเป็นยักษ์ไม่ได้หมายความว่า เธอต้องกินมูมมามแบบยักษ์นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มูมมาม
Back to top