ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มุขปาฐะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มุขปาฐะ*, -มุขปาฐะ-

มุขปาฐะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุขปาฐะ (n.) tell-tale See also: verbal, word of mouth, verbalism giving an oral account Syn. ปากพูด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oral tradition๑. ประเพณีมุขปาฐะ๒. วรรณกรรมมุขปาฐะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มุขปาฐะ
Back to top