ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีความนัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีความนัย*, -มีความนัย-

มีความนัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีความนัย (v.) imply See also: hint
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What are you implying?คุณกำลังมีความนัยอะไร?
Little p-mint tea?Little p-mint tea? (ท่าทางคงมีความนัยเชิงลึก แปลไม่ออกอ่ะ)
His self-presentation is pleasant, but there are hints in his behavior of a damaged and narcissistic personality.การนำเสนอตัวเองของเขาน่าพึงใจ แต่ก็มีความนัยบางอย่าง ในพฤติกรรมของเขา บ่งชี้บุคลิกภาพที่ย่ำแย่และหลงตัวเอง
There is no unspoken thing.ไม่มีความนัยอะไรทั้งนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีความนัย
Back to top