ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีคดีติด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีคดีติด*, -มีคดีติด-

มีคดีติด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีคดีติด (v.) have a case (cases) See also: have a charge (charges) Syn. มีความ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To see if she has a police recordเผื่อเธอ อาจจะมีคดีติดตัวมาก็ได้น่ะแม่
There won't be a case against you after this.จะไม่มีคดีติดหลังนายหลังจากนี้
It would knock down my felony possessionมันจะช่วยให้ผมไม่มีคดีติดตัว
And even that would take weeks. The Government's story about us being held in a supermax will only last so long.พวกเรายังมีคดีติดตัว/Nทำอย่างงั้นมันนานเกินไป
You better hope it's clean. Better hope ain't shit on this record.หวังว่านายคงไม่มีคดีติดตัว หวังว่าคงไม่มีอะไรในประวัตินี่
Stuck-up little co-ed and I had a legal disagreement concerning the meaning of the word "consent."เด็กมันยั่ว และฉัน มีคดีติดตัว แค่ตีความคำว่า สมยอม
Salvatore Ferraro, he doesn't have any dirt on him, Bo.ซัลวาทอร์ เฟอร์ราโรไม่มีคดีติดตัวนะ โบ
Look, I'm trying, but his fingerprints aren't in any database, which is weird, because I thought for sure he'd have a criminal record.กำลังพยายามอยู่ แต่ลายนิ้วมือเขา ไม่มีในฐานข้อมูลไหนเลย แปลกมาก - ฉันคิดว่าเขาน่าจะเป็นพวกมีคดีติดตัวมาก่อน
We're on a case, Dean.เรามีคดีติดมืออยู่ ดีน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีคดีติด
Back to top