ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มิตรสัมพันธ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มิตรสัมพันธ์*, -มิตรสัมพันธ์-

มิตรสัมพันธ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มิตรสัมพันธ์ (n.) friendship See also: friendly relations Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
PEN pen pal(n) มิตรสัมพันธ์,เพื่อนทางจดหมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มิตรสัมพันธ์
Back to top