ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มาตุภูมิ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มาตุภูมิ*, -มาตุภูมิ-

มาตุภูมิ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มาตุภูมิ (n.) motherland See also: maternal city Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, แผ่นดินแม่ Ops. ปิตุภูมิ
มาตุภูมิ (n.) motherland See also: maternal city Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, แผ่นดินแม่ Ops. ปิตุภูมิ
English-Thai: HOPE Dictionary
mother countryมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
motherlandมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
homelandn. มาตุภูมิ,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Zionismขบวนการไซออนิสต์ (ขบวนการคืนสู่มาตุภูมิของชนชาติยิว) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Homeland has been informed that they are officially domestic terrorists.มาตุภูมิได้รับแจ้งว่าพวกเขา อย่างเป็นทางการผู้ก่อการร้ายในประเทศ.
We wish you a happy return to your homeland.ขอให้เดินทางกลับมาตุภูมิ โดยสวัสดิภาพ
Despite your several insults, despite your horrid blasphemies the lord of hosts is prepared to forgive all and more, to reward your service.นอกจากนั้น จักปูนบำเน็จ ให้ท่านด้วย ท่านรบเพื่อมาตุภูมิ จงรักษามันไว้เถิด ท่านรบเพื่อสปาร์ทา
Be proud to die for your country...ที่ได้พลีชีพ เพื่อมาตุภูมิ
BO Y: "l saw the sun rise over the valley for the first time in 1 0 years,"เป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ" "และข้ารู้ ว่าข้าถึงมาตุภูมิแล้ว"
What liberation of motherland?ปลดแอกมาตุภูมิอะไรกั๊น ?
I'm Don Self, with Homeland Security.ดอน เซลฟ์ เจ้าหน้าที่ความมั่งคงแห่งมาตุภูมิ
I'm gonna pull in Homeland Security, Treasury.ฉันจะเอาไว้ ที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ กองคลัง
If the droids get past this station, they can surprise-attack the facilities where we were born on our home world of Kamino.ถ้าพวกดรอยด์ผ่านสถานีนี้ไปได้ พวกมันก็จะโจมตีที่มั่น บนดาวคามิโน่ มาตุภูมิของเรา ได้โดยไม่ทันตั้งตัว
Don Self, homeland security.ดอน เซลฟ์ หน่วยงานรักษาความปลอดภัยมาตุภูมิ
Earth. Birth place of the human race.โลก มาตุภูมิแห่งมนุษยชาติ
Yes, sir. we'll keep homeland apprisedค่ะท่าน, เราจะรายงานให้ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
Security. We're investigating a cruelty to animal charge.เจ้าหน้าที่ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
CIA, Homeland Security. Our various legats offices overseas.CIA กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ฝ่ายข่าวกรองของเราในต่างประเทศ
A C.D.C. request for additional funding from D.H.S.กรมควบคุมโรคติดต่อ เสนอของบประมาณเพิ่ม จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
Homeland Security.กระทรวงความมั่นคง แห่งมาตุภูมิ
The Bureau, Homeland, CIA.ทั่วทั้งFBI ความมั่นคงมาตุภูมิ CIA
Director of Homeland Security, member of my cabinet.ผอ.ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สมาชิกในรัฐบาลผม
Have you thought about D.H.S.?นายได้คิดเรื่องกระทรวง ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ หรือยัง?
Homeland Security is the number one priority.กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิ คือความสำคัญอันดับหนึ่ง
What do you mean, Homeland Security is the--คุณหมายความว่าอย่างไร? กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิคือ--
* I should stay * - Hands in the air! - Homeland security!- นี่หน่วยความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ!
He was an officer assigned to homeland security.เขาเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับภารกิจมาจาก กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
Or Homeland Security.หรือกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
I get one layer higher on homeland security.ฉันจะเข้าไปยังระดับที่สูงขึ้น ในระบบความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
What did he tell you about his work with homeland security?เขาบอกอะไรเธอบ้าง เกี่ยวกับงานป้องกันมาตุภูมิ
Yet Homeland Security is telling the CDC not to make any announcements until stockpiles of the drug could be secured.แต่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ได้บอก CDC ไม่ให้ออกประกาศ จนกว่าจำนวนยา จะมีมากพอ
I asked my buddy at D.H.S. about him.ผมลองถามเพื่อนผมที่อยู่ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแล้ว
Mr. Sun, after your ship departed from Europe, on yourjourney back, what thoughts came over you?ในใจของคุณคิดอะไรบ้าง ผมทุ่มเทมาทั้งหมด16ปี ถึงวันนี้ผมได้กลับสู่มาตุภูมิแล้ว
Officer Weston from Homeland Security?เจ้าหน้าที่เวสตันจาก ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ?
She spent six years with Homeland Security as a profiler.เธอใช้เวลา 6 ปี กับความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เป็น Profiler
We have decided to make the North pay for the Aung San bombing.ผู้ก่อการร้ายซึ่งโจมตีที่อองซาน ต้องถูกลงโทษในนามของมาตุภูมิ
HE'S A GHOST. NO KNOWN RESIDENCE OR COUNTRY OF ORIGIN.ไม่มีที่อยู่ และมาตุภูมิ
David Estes is briefing you tomorrow morning on homeland security.พรุ่งนี้เช้าเดวิด เอสเตสจะคุยกับคุณเรื่อง หน่วยงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
TSA and Homeland Security have already been put on alert.ทีเอสเอและป้องกันมาตุภูมิรู้เรื่องแล้ว
Bob Kirkland, Homeland Security.บ็อป เคริก์แลนด์ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
Why is this a Homeland Security issue?แล้วทำไมนี่ถึงเป็นเรื่องของ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิล่ะคะ?
Bob Kirkland, Homeland Security.บ็อบ เคิร์กแลนด์ จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
Agent Kirkland, Homeland Security.เจ้าหน้าที่เคิร์กแลนด์ จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
Not yet. Where's Homeland Security?แล้วกระทรวงมาตุภูมิล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มาตุภูมิ
Back to top