ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มั่งมี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มั่งมี*, -มั่งมี-

มั่งมี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มั่งมี (v.) be rich See also: be wealthy, be loaded, be well-off Syn. ร่ำรวย, รวย, มั่งคั่ง Ops. จน, ขัดสน, ยากจน
English-Thai: HOPE Dictionary
bongo(บอง'โก) n. ละมั่งมีสีแดงน้ำตาล
heeled(ฮีลดฺ) adj. มีส้นเท้า,ใส่ส้นเท้า,มีเงินมั่งมี
wealth(เวลธฺ) n. ความมั่งมี,ทรัพย์สิน, See also: wealthless adj.
wealthy(เวล'ธี) adj. มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,รวย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์, See also: wealthiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
magnate(n) คนสำคัญ,คนมั่งมี,พ่อค้าใหญ่,เจ้าสัว,ผู้มีอิทธิพล
capitalist(n) นายทุน,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
capitalistic(adj) แบบนายทุน,ของคนมั่งมี,เกี่ยวกับนายทุน
millionaire(n) มหาเศรษฐี,เศรษฐี,คนมั่งมี,คนรวย
opulent(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,อุดมสมบูรณ์
plutocrat(n) คนที่มีอำนาจ,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
wealthy(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig is what we like to do lt ain't no triсk to get riсh quiсk lf ya dig, dig, dig with a shovel or a рiсkขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด คือสิ่งที่เราต้องการจะทำ มันไม่ได้เป็นเคล็ดลับที่จะ ได้รับมั่งมีอย่างรวดเร็วไม่มี
Liberated from my mother I found life rich in all its delightsเพราะถูกปล่อยให้เป็นอิสระจากแม่ของฉัน... ...ฉันค้นพบมั่งมีชีวิตชีวาใน all its ยินดี
He is enormously rich, very powerful, very cruelเขา Nvery อย่างมหึมามั่งมี,\ทรงพลัง, ทารุณมาก
Damn! Arness straight cold pimp.แหม มั่งมีศรีสุขจริงอาร์เนส
I was born rich, certainly, but I remain rich by virtue of exceptional conduct.ฉันเกิดมาร่ำรวยแต่ยังมั่งมีอยู่ได้ เพราะมีศีลธรรมอันดี
And though we haven't got a bankful, we can still be thankful that here, that here we are!และแม้ว่าเราจะไม่ได้มั่งมีเงินทอง เราก็ยังมีความสุขได้ เมื่อเราอยู่ด้วยกัน ตรงนี้!
And though we haven't got a bankful, we can still be thankful that here we are!และแม้ว่าเราจะไม่ได้มั่งมีเงินทอง เราก็ยังมีความสุขได้ เมื่อเราอยู่ด้วยกัน ตรงนี้!
"Plenty sits still. Hunger is a wander."คนมั่งมีมักอยู่นิ่ง คนท้องกิ่วมักแสวงหา
I'll pay back properly when I become richเมื่อไหร่ที่ข้ามั่งมี ข้าต้องทดแทนบุญคุณอยู่แล้ว
Well, I'd say, spread the wealth around and keep the peace.ก็อย่างที่ผมพูด แผ่ความมั่งมีได้ แต่ต้องเก็บไว้เงียบ ๆ
During the time when you say you had this idea, did you know Tyler and Cameron came from a family of means?ช่วงเวลาที่คุณบอกว่า คุณมีไอเดียเรื่องนี้ คุณรู้ไหมว่าไทเลอร์กับแคมเมรอน มาจากครอบครัวมั่งมี
"A family of means"?"ครอบครัวมั่งมี" งั้นเหรอ
Mathias: Syd Pearson is a handful.ซิด เพียร์สันเป็นคนมั่งมี
A girl born into fabulous wealth.เด็กสาวที่เกิดมามั่งมี
If you mistrust fancy people so much, why were you in such a hurry to trust her?ถ้าเจ้าไม่ไว้ใจคนมั่งมีถึงเพียงนั้น ทำไมถึงรีบไว้ใจนางถึงเพียงนั้น?
Our ads actually say they can get rich quick.โฆษณาของเราจริงกล่าวว่ามันจะ ได้รับมั่งมีอย่างรวดเร็ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มั่งมี
Back to top