ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มันย่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มันย่อง*, -มันย่อง-

มันย่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มันย่อง (adj.) very oily See also: very greasy, fatty Syn. มันเยิ้ม
มันย่อง (adj.) very oily See also: very greasy, fatty Syn. มันเยิ้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Johnse bagged him when he come up behind us.จอห์นซีฆ่ามัน ตอนมันย่องมาด้านหลังเรา
That sergeant I stabbed, he was coming after my daughter.นายตำรวจที่ฉันแทงนะ มันย่องเข้ามาข้างหลังลูกสาวฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มันย่อง
Back to top