ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มัธยัสถ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มัธยัสถ์*, -มัธยัสถ์-

มัธยัสถ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มัธยัสถ์ (v.) economize See also: be frugal, be thrifty, be economical Syn. ประหยัด, เขียม, อดออม, กระเหม็ดกระแหม่ Ops. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย
มัธยัสถ์ (v.) economize See also: be frugal, be thrifty, be economical Syn. ประหยัด, เขียม, อดออม, กระเหม็ดกระแหม่ Ops. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
austere(ออสเทียร์') adj. เข้มงวด,มัธยัสถ์,อดออม,ขึงขัง,วินัยจัด,สมถะมาก. -austereness n., Syn. severe, rigid,self-denying
austerity(ออสเทีย'ริที) n. ความสมถะ,ความมัธยัสถ์,ความสมถะมาก,ความมีวินัยจัด
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง,ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ประหยัด,มัธยัสถ์,อ่อนโยน,สงบเงียบ,สบาย,น่ารัก,สวยงาม, See also: canniness n.
charily(แชร'ริลี) adj. ด้วยความระมัดระวัง,มัธยัสถ์,ขี้เหนียว,เหนียว
economical(อีคะนอม'มิเคิล,เอคคะนอม'มิเคิล) adj. ประหยัด,มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่
frugal(ฟรู'เกิล) adj. ประหยัด,ตระหนี่,มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,เล็กน้อย., See also: frugality n. frugalness n., Syn. thrifty
prudence(พรู'เดินซฺ) n. ความรอบคอบ,ความสุขุม,ความพิถีพิถัน,ความระมัดระวัง,ความประหยัด,ความมัธยัสถ์, Syn. discretion,frugality,economy ###A. indiscretion
prudent(พรู'เดินทฺ) adj. รอบคอบ,สุขุม,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน,ฉลาด,มองการณ์ไกล,ฉลาด,ประหยัด,มัธยัสถ์.
saving(เซ'วิง) adj. ช่วยชีวิต,ช่วยเหลือ,ช่วยประหยัด,สงวน,รักษา,ชดเชย n. การประหยัด,การอดออม,การมัธยัสถ์,การลดค่าใช้จ่าย,สิ่งที่ประหยัด,เงินที่เก็บได้, See also: savings n. เงินสะสม,เงินที่ออมไว้. prep. ยกเว้น,นอกจาก,เห็นแก่
sparing(สแพ'ริง) adj. ประหยัด,มัธยัสถ์,ออมสงวน,เจียด,ปรานี,โอนอ่อนผ่อนโยน,ขาดแคลน,จำกัด., See also: ness n., Syn. scanty,frugal,sav ing
thrift(ธริฟทฺ) n. ความประหยัด,ความมัธยัสถ์,ความตระหนี่,พืชไม้ดอกจำพวก Armeria,การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว, Syn. saving,economy
English-Thai: Nontri Dictionary
economical(adj) มัธยัสถ์,ประหยัด,อดออม,กระเหม็ดกระแหม่
economize(vt) มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,ไม่สุรุ่ยสุร่าย
economy(n) ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,รายได้,เศรษฐกิจ
sparing(adj) ประหยัด,มัธยัสถ์,เจียด,จำกัดจำเขี่ย
parsimonious(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ใจแคบ,ขี้เหนียว
parsimony(n) ความตระหนี่,ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,ความขี้เหนียว
saver(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้กอบกู้,คนมัธยัสถ์,คนประหยัด,เครื่องทุ่นแรง
saving(adj) ประหยัด,มัธยัสถ์,ออม,เก็บรักษา,สงวน
scrimp(vi) ประหยัด,มัธยัสถ์,ตระหนี่ถี่เหนียว
thrift(n) ความตระหนี่,ความมัธยัสถ์,การประหยัด
thrifty(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ขี้เหนียว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
austerity (n.) ความมัธยัสถ์
economy (n.) ความมัธยัสถ์ See also: การประหยัด, ความขี้เหนียว Syn. retrenchment, thrift
prudence (n.) ความมัธยัสถ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because the Bible tells us that God knows the falling of a sparrow and the depth of a pocket, and that is what I'm talking about!เพราะว่า... คัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้ารู้ว่า ใครเป็นคนที่มีความมัธยัสถ์ และความลึกของกระเป๋า และนั่นคือสิ่งที่ผมพูดอยู่
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.เลดี้แคทเธอรีนจะเห็นชอบด้วย เมื่อผมนำไปเรียนท่าน ถึงความถ่อมตัว ความมัธยัสถ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ
But it can be economical.ถ้ามัธยัสถ์ก็ว่าไปอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มัธยัสถ์
Back to top