ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มักใหญ่ใฝ่สูง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มักใหญ่ใฝ่สูง*, -มักใหญ่ใฝ่สูง-

มักใหญ่ใฝ่สูง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มักใหญ่ใฝ่สูง (adj.) ambitious See also: aspiring Syn. ทะเยอทะยาย, ใฝ่สูง
มักใหญ่ใฝ่สูง (v.) be over ambitious See also: aspire, be wild with ambition Syn. ทะเยอทะยาย, ใฝ่สูง
English-Thai: HOPE Dictionary
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal ###A. aimlessness)
ambitious(แอมบิช' เชิส) adj. ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง. -ambitiousness n., Syn. aspiring, purposeful)
English-Thai: Nontri Dictionary
ambition(n) ความทะเยอทะยาน,ความมักใหญ่ใฝ่สูง
ambitious(adj) ทะเยอทะยาน,มักใหญ่ใฝ่สูง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
world-beater (sl.) ผู้มักใหญ่ใฝ่สูง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The dark side of ambition.เกิดหน้ามืด มักใหญ่ใฝ่สูง ขึ้นมาล่ะสิ
Life's work, political aspirations. Him and the pope.ชีวิตการทำงาน ความมักใหญ่ใฝ่สูง กับสันตะปาปา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มักใหญ่ใฝ่สูง
Back to top