ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มะพลับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มะพลับ*, -มะพลับ-

มะพลับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มะพลับ (n.) persimmon Syn. พลับ, ลูกพลับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มะพลับ
Back to top