ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มอบให้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มอบให้*, -มอบให้-

มอบให้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอบให้ (v.) give See also: bestow, grant, hand out Syn. ให้, สละให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้
มอบให้หมด (v.) overwhelm See also: heap, pile, load, crowd, give someone the whole amount Syn. ทุ่มเท, ทุ่มโถม, ประดัง
English-Thai: HOPE Dictionary
award(อะวอร์ด') vt. ให้รางวัล,มอบให้,ตัดสิน
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security
bounty(เบา'ที) n. ความใจบุญ,ความอารี,ของขวัญ,เงินสงเคราะห์,สิ่งที่มอบให้,รางวัล, Syn. gifts,godsend
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
conferee(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
conferree(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
consign(คันไซน์') {consigned,consigning,consigns} vt. ส่งมอบ,มอบให้กับ,ส่ง (ของ) โดยทางเรือ vi. เห็นด้วย., See also: consignable adj. ดูconsign consignation n. ดูconsign
disposition(ดิสโพซิซ'เชิน) n. ความโน้มน้าว,อารมณ์,การจัดการ,การมอบให้
donate(โด'เนท) vt. บริจาค,มอบให้,ให้,อภินันทนาการ. vi. มอบของขวัญให้,บริจาค,อภินันทนาการ. n., Syn. give
donation(โดเน'เชิน) n. การบริจาค,การมอบให้,ของที่บริจาค,เงินที่บริจาค,ของขวัญ, Syn. grant
gift(กิฟทฺ) n. ของขวัญ,พรสวรรค์ vt. ให้,มอบให้
give(กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอาให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้,ความเด้งได้
given(กิฟ'เวิน) กริยาช่อง 3 ของ give. adj. ซึ่งมอบให้ไว้,ติดยา,เป็นของขวัญ,ที่กำหนดให้
grant-in-aidn. สิ่งที่มอบให้เพื่อช่วยเหลือ
grantorn. ผู้มอบให้,ผู้มอบ
largess(ลาร์เจส') n. การให้ของ,การให้ปัน,สิ่งของที่มอบให้,ความมีใจกว้าง., Syn. largesse
lend(เลนดฺ) vt. ให้ยืม,ให้ยืมเงิน,ให้,มอบให้,ปรับตัว. vi. ยืม,ยืมเงิน,กู้เงิน., See also: lender n.
load(โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,ระวางน้ำหนักบรรทุก,ภาระ,สิ่งที่เป็นภาระ,น้ำหนักถ่วง,ปริมาณงาน,ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้,อุปกรณ์รับไฟฟ้า,ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก,ใส่,ถ่วง,บรรจุ,มอบให้อย่างมากมาย,ลำเอียง,เพิ่มกำลังไฟฟ้า,เพิ่ม adv. มาก,มากมาย
presentable(พรีเซน'ทะเบิล) adj. เสนอได้,มอบให้ได้,แสดงตัวได้,พอจะอวดได้,ให้เป็นของขวัญได้, See also: presentability n.
recognizance(ริคอก'นิเซินซฺ,-คอน'นิเซินซฺ) n. การค้ำประกัน,หนังสือค้ำประกัน,เงินประกันที่มอบให้แก่ศาล,เงินประกัน,เงินค้ำประกัน,หลักฐาน,เครื่องแสดง,เหรียญหรือเข็มประดับ
vest(เวสทฺ) n. เสื้อยืด,เสื้อชั้นใน,เสื้อกั๊ก,เสื้อคอแหลมของผู้หญิง,เสื้อคลุมยาว,เสื้อบาทหลวง. vt. ใส่เสื้อ,มอบให้,จัดให้,วาง. vi. ใส่เสื้อ,มอบให้,เป็นของ, Syn. confer,hand over
turnkey systemระบบพร้อมสรรพหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals equipment) ครบบริบูรณ์หนึ่งชุด ที่พร้อมจะทำงานทันทีที่เปิดเครื่อง ศัพท์คำนี้มาจากระบบอุตสาหกรรมรถยนต์ กล่าวคือ พอไขกุญแจ (ภาษาอังกฤษใช้ว่า turn key) เมื่อใด ก็จะขับออกไปได้เลย สรุป ก็คือ ระบบนี้หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์เบ็ดเสร็จทั้งระบบ ตั้งแต่ส่วนตัวเครื่อง (hardware) รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่จะใช้ (มักใช้ในความหมายที่เป็นการส่งมอบให้ลูกค้า)
English-Thai: Nontri Dictionary
commit(vt) ทำผิด,มอบหมาย,มอบให้แก่,ให้คำมั่น
dedicate(vt) อุทิศ,มอบให้,ถวาย
devote(vt) มอบให้,อุทิศ,ยกให้,สละ
donate(vt) อภินันทนาการ,บริจาค,ให้,มอบให้
donation(n) การมอบให้,การบริจาค,ของบริจาค,ของขวัญ
endow(vt) ให้,บริจาค,มอบให้,มอบทุน,ยกสมบัติให้
endue(vt) สวม,ใส่,มอบให้,ประสิทธิ์ประสาท
entail(vt) ถ่ายทอด,ยกให้,มอบให้,นำมาซึ่ง
impart(vt) บอก,แจ้ง,เล่าเรื่อง,ให้,ส่ง,มอบให้
intrust(vt) มอบให้ไว้,ไว้ใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vestมอบให้, มอบสิทธิให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vestedมอบให้อย่างเด็ดขาด, มอบให้อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escrowเอกสารที่มอบให้คนกลางถือไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
invoice๑. บัญชีสิ่งของ (ปพพ.)๒. บัญชีสินค้า (ที่ผู้ขายส่งมอบให้ผู้ซื้อ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permissive powers; powers, permissiveอำนาจที่มอบให้องค์การส่วนท้องถิ่น (ใช้ตามที่เห็นสมควร) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caldecott medalรางวัลเหรียญคัลดีคอตรางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่ผู้วาดภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ดีเด่นที่สุดที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลนี้ให้เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1938 เป็นต้นมา จากสมาคมเพื่อบริการห้องสมุดแก่เด็ก (Association for Library Service to Children) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) รางวัลนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 คือ แรนดอล์ฟ คัลดีคอต (Randolph Caldecott) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Rightสิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่สิทธิที่บริษัทจดทะเบียนมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะจองซื้อหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะได้สิทธิตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือครองอยู่ ราคาจองซื้อหุ้นใหม่ตามสิทธิจะต่ำกว่าราคาตลาดหรือต่ำกว่าราคาที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป (public offering price) สิทธิที่มอบให้ผู้ถือหุ้นเดิมนี้จะกำหนดระยะเวลาให้ใช้สิทธิไว้ด้วยโดยปกติจะไม่เกิน 2 เดือน right ดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า subscription right [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bestow on (phrv.) มอบให้ See also: พระราชทาน, ให้
bestow upon (phrv.) มอบให้ See also: พระราชทาน, ให้
devote (vt.) มอบให้ See also: อุทิศ, สละ Syn. sacrifice
go to (phrv.) มอบให้ See also: มอบ, มอบกับ
hand to (phrv.) มอบให้ See also: ส่งให้
indue (vt.) มอบให้ See also: ให้, พระราชทาน Syn. endue
invest with (phrv.) มอบให้ See also: พระราชทาน, ให้, สวมให้
put in (phrv.) มอบให้ See also: จัดให้ Syn. place in, put into
give into (phrv.) มอบให้ (ด้วยมือ) See also: ยื่นให้ Syn. give in, pass in
hand in (phrv.) มอบให้ (ด้วยมือ) See also: ยื่นให้ Syn. give in, give into, pass in
put into (phrv.) มอบให้ (ดูแล) See also: มอบ Syn. place in, put in
devolve on (phrv.) มอบให้ (อำนาจ, หน้าที่, ความรับผิดชอบฯลฯ)
devolve upon (phrv.) มอบให้ (อำนาจ, หน้าที่, ความรับผิดชอบฯลฯ)
go towards (phrv.) มอบให้กับ
endue with (phrv.) มอบให้ด้วย
commend to (phrv.) มอบให้ด้วยความไว้วางใจ Syn. recommend to
delegate (vi.) มอบให้ทำแทน See also: ส่งไปเป็นตัวแทน Syn. designate, name
Emmy (n.) รางวัลประจำปีของวงการโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาที่มอบให้รายการ, การผลิต, และการแสดงทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
fief (n.) ที่ดินที่มอบให้ในระบบศักดินา
give over to (phrv.) ยอมมอบให้กับ See also: ยินยอมส่งให้กับ Syn. give up, give up to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I'm just walking around in the body God and Dr. Borkman gave me.ฉันแค่อยากเดินโชว์บอดี้ที่พระเจ้าประทาน และDr. Borkman มอบให้ น่ะ
Montrachet, just like... what grace Kelly brought Jimmy Stewart.Montrachet.. เหมือนกับที่... เกรซ เคลลี่ มอบให้ จิมมี่ สจ๊วต
A toast to Julie and Susan for inviting us into your beautiful home, and offering us this amazing gift of life.ขนมปัง .. มอบให้ จูลี่และซูซานที่เชิญพวกเรามาวันนี้ มาบ้านที่อบอุ่นของคุณ
Hand it to Lana and tell her what happened.มอบให้ลาน่า แล้วบอกไปว่าเกิดไรขึ้น
Give it to a Jew Congressman in another district.มอบให้แก่ชาวยิวสภาคองเกรสในย่านอื่น
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน
"By the power vested in me by...ด้วยอำนาจที่มอบให้ผม...
But if a miracle helps you believe that I am who I say I am I'll give you one, a good one.แต่ถ้าปาฏิหาริย์ช่วยให้คุณเชื่อว่า ผมเป็นอย่างที่ผมบอกว่าผมเป็น ผมจะมอบให้คุณ
I delivered to the tenant here last summer.ฉันส่งมอบให้กับผู้เช่าที่นี่ฤดูร้อน ก่อน
That makes one pledge their life to it.จึงมอบให้แก่กันและกันด้วยชีวิต.
How then do you justify taking bribes in return for delivering your husbandคุณคิดยังไงเรื่องการรับสินบน แล้วก็ส่งมอบให้สามีของคุณ
Are you suggesting we assign this job to inferior personnel? no, I understand.- งานนี้เราจะมอบให้ เจ้าหน้าที่ภายในหรือ?
Who are all these kids?ในสถานที่เช่นนี้ เรามีอะไรจะมอบให้คุณ
When they cleaned out his office, they found boxes of blue hats ... that he never got around to give her.ตอนที่ทำความสะอาดห้องทำงานเขา มีคนพบกล่องใส่หมวกสีฟ้าหลายใบ ที่เขาไม่มีโอกาสได้มอบให้เธอ
"...who drinks the water I shall give him, says the Lord,"... ใครดื่มน้ำ ฉันจะมอบให้เขา, ตรัสโดยท่านลอร์ด,
He gave this to me with all his heart.เขามอบให้หนูด้วยหัวใจทั้งหมดของเขานะคะ
Someday she was going to give to you. I think now.สักวันหนึ่งเธอจะต้องมอบให้กับลูก พ่อคิดว่าคือตอนนี้แหละ
It's like a textbook they give to nurses.มันก็เหมือนกับตำราที่พวกเขามอบให้กับพยาบาล
To deliver to his infant son, who he'd never seen in the flesh, his gold watch.เพื่อส่งมอบให้กับลูกชายทารกของเขา ที่เขาไม่เคยเห็นในเนื้อ, นาฬิกาทองของเขา
After the war was over, he paid a visit to your grandmother, delivering to your infant father his dad's gold watch.หลังจากที่สงครามจบลงเขาไปเยี่ยมคุณยายของคุณ ส่งมอบให้กับพ่อของเด็กทารกของคุณพ่อของเขานาฬิกาทอง
That is what youนำไข่ขึ้นมาบนหน้าผาแล้วมอบให้ โดยไม่แตกแก่ผู้ที่เจ้าเลือกเป็นหัวหน้า
She begged me not to return to Paris, so I had a very special gift made for her to make the separation easier for both of us.เธอขอร้องไม่ให้ฉันกลับไปยังปารีส ดังนั้นฉันจึงมีของขวัญพิเศษมอบให้ เพื่อให้การแยกจากง่ายขึ้นสำหรับเราทั้งคู่
By the unholy powers vested in me, I banish you with a curse.ด้วยอำนาจชั่วร้ายที่ได้มอบให้ข้า ข้าขอกำจัดพระองค์ด้วยคำสาป
I'll never be a rich man, but you'll always have my heart.ข้าไม่ร่ำรวย แต่ใจทั้งดวงมอบให้เจ้า
Yeah, hey, to both of us, right?เป็นของขวัญที่ผมกับไทเลอร์ มอบให้แก่โลกนี้
Telephone. computer.... ..fax machine. 52 weekly paychecks and 48 airline flight coupons.เค้าใส่มันในซองปิดผนึก มอบให้สมาชิกด้วยตัวเอง
This is a necessary and practical gift I give to you and you must never forget to honor your renowned teacher Mem Anna Leonowens.นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก และเป็นของขวัญสำคัญพ่อจะมอบให้แก่ลูก และลูกอย่าได้ลืมที่จะเคารพและให้เกียรติต่อ พระครูของลูก แหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์
Well, she certainly did take advantage of the lifestyle my success afforded her.สงสัยเธอคงคิดว่าคงจะมีชีวิตที่ดีกว่าความสุขที่ผมมอบให้
The statue was a gift from France.รูปปั้นนี้เป็นของขวัญที่ทางฝรั่งเศสมอบให้
Immortal, wisest and fairest of all beings.สามวงถูกมอบให้กับพวกเอลฟ์ ผู้เป็นอมตะ มีปัญญาและคุณธรรมสูงสุด
Bilbo had a shirt of mithril rings that Thorin gave him.บิลโบมีเสื้อที่ทำจากมิธริล ซึ่งธอรินมอบให้เขา
Henceforth I will call nothing fair unless it be her gift to me.นับจากนี้ไป ข้าคงไม่อาจกล่าวได้สิ่งใด สวยงามยิ่งไปกว่า ของขวัญที่นางมอบให้แก่ข้าอีกแล้ว
Now, this next tune I'd like to dedicate to someone who, when I first met ripped my heart out and put it through a bloody blender....ผมอยากจะมอบให้แก่ใครคนหนึ่ง ..คนที่เมื่อแรกพบ ...ได้ดึงหัวใจผมออก แล้วใส่มันลงในเครื่องผสมเลือด ใช่แล้ว!
I am sorry I have nothing to give youฉันเสียใจที่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไร จะมอบให้คุณ
You said you had something to give her?คุณบอกว่าคุณมีอะไรบางอย่าง จะมอบให้เธอหรอ ?
Isn't that the key you brought her?นั่นกุญแจดอกที่คุณมอบให้เธอนี่ ?
I'm going to give him this key!ฉันจะเอากุญแจนี่ไปมอบให้เขา !
Nell had it made, gave it to me the day she officially adopted me.เนลเก็บมันไว้และมอบให้ฉัน วันที่เธอรับฉันเป็นลูกบุญธรรม
Coffee for youกาแฟแก้วนี้ขอมอบให้คุณ
It is said they cannot be taken they can only be given.ว่ากันว่าไม่สามารถช่วงชิงมาได้ ต้องยินดีมอบให้กันเท่านั้น

มอบให้ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
奉る[たてまつる, tatematsuru] Thai: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า) English: to offer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มอบให้
Back to top