ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มอบหมายงาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มอบหมายงาน*, -มอบหมายงาน-

มอบหมายงาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอบหมายงาน (v.) assign See also: allocate, allot
มอบหมายงาน (v.) assign See also: commit, entrust Syn. มอบ, มอบหมายให้, มอบหน้าที่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
job (vt.) มอบหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My assignment, sir?มอบหมายงานของผมละครับ ท่าน ?
Retask a few of those soldiers.มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ พวกนั้นหน่อย
(maniacally) You don't know where l've been!จะได้รับมอบหมายงาน ให้ออกไปข้างนอก
Then. at our most excellent moment together... (weeps) Thank God!ฮ่าๆ เย่! นั่นคุณนี่ครับ ไทเลอร์มอบหมายงานใหม่ๆ
The moment Fa Mulan is married, you've got your old job back.การแต่งงานของมู่หลานครั้งนี้ เจ้าจะได้รับการมอบหมายงานของเจ้าอีกครั้ง
Even though he has given military authority to Prince Young-Po, the fact that he has given Prince Dae-So the task of understanding the political and military status of foreign lands is an enormously powerful and important task.ถึงแม้ว่าพระองค์ยังไม่พระราชทาน อำนาจทางการทหารให้กับเจ้าชายยองโพ ความจริงที่ว่าพระองค์ทรงมอบหมายงานให้เจ้าชายแดโซ ทางการเมืองและการทหาร ของต่างเมืองนั่นหมายถึงอำนาจเต็มที่ และเป็นงานที่สำคัญมาก
You've given important tasks for Dae-So and Young-Po.ฝ่าบาทมอบหมายงานสำคัญ ให้แดโซและยองโพ
A.J., YOU WERE ASSIGNED NUMBER SIX ON SHAKIRA'S RIDER.เอ.เจ. นายได้รับมอบหมายงานเบอร์ 6 ในรายการของชาคิร่า
Right,thanks.- ยังรอให้มอบหมายงาน - ได้ ขอบคุณ
They took me as the daughter of my deceased father, so they thought I was capable enough to be entrusted.เพราะพวกเค้าเห็นหนูเป็นลูกสาวของพ่อ พวกเค้าเลยคิดว่าหนูจะมีความสามารพอถึงได้มอบหมายงานให้น่ะค่
That your wife?นี่ไม่ใช่การขอร้อง นี่เป็นการมอบหมายงาน
Great. What's my assignment?เยี่ยม จะมอบหมายงานอะไรให้ฉันล่ะ
Dr. Bailey makes the assignments.ดร.เบย์ลีจะเป็นคนมอบหมายงาน
Last night, our father put his trust in me and gave me a commission.เมื่อคืนท่านพ่อได้เรียกข้าพบ และมอบหมายงานให้ข้า
Your Assignment Day.วันแห่งการมอบหมายงานของท่าน
I recognize you from Assignment Day, don't I?ฉันจำเธอได้ ตอนวันมอบหมายงาน ใช่มั้ย
I had a dangerous assignment.ฉันได้รัีบมอบหมายงานที่อันตราย
In fact, if chief Pope were to identify these businesses to us by name and federal I.D. Number, the Treasury Department would immediately initiate a 452.1c investigation into all of them.หัวหน้าโป๊ปได้มอบหมายงานนี้ให้เรา โดยใช้ชื่อและรหัสตัวเลขของรัฐบาลกลาง ฝ่ายบริหารการเงินจะเริ่มต้นทำการสอบสวนทันที
I think about handing the task to our elder daughter.ฉันคิดว่าควรมอบหมายงาน \ ให้กับลูกสาวคนโตของเรา
Wait, the pudding's still here.วอลเดอมอท์ มอบหมายงาน
Can you please come sign the transfer paperwork?ฝ่ายเอกสารมาแล้ว ช่วยมาเซ็นเองกสาร มอบหมายงานหน่อย
I haven't been on assignmentข้าไม่ได้รับมอบหมายงาน
I know you gave him a job to do, but I don't think you quite appreciate the implications.ผมรู้ว่าคุณมอบหมายงานให้เขาทำ แต่ผมไม่คิดว่าคุณ จะรู้สึกซาบซึ้งจนกินใจกับมันนักหรอก
She said she's waiting for her new assignment, probably Southern Iraq.เธอเล่าให้ฟังว่ากำลังรอ รับมอบหมายงานชิ้นใหม่อยู่ - บางทีอาจเป็นทางอิรัคตอนใต้
Jor-El has given me a mission.โจแอล ได้มอบหมายงานให้ฉัน
What did he say?เขาได้มอบหมายงานให้เธอ เขาพูดว่าอย่างไร
No, no one's assigned me yet.ผมยังไม่ได้รับมอบหมายงานอะไรเลย
Mr. Mayer had not yet been assigned the task.คุณเมเยอร์ยังไม่ได้ รับมอบหมายงานด้วยซ้ำไป
Please, tell Aiden his assignment.ช่วยมอบหมายงานให้เอเดนหน่อยซิ
I'll give you your assignments tomorrow.แล้วผมจะมอบหมายงาน ให้ในวันพรุ่งนี้
Depending on your specialties, the rest will do final design work, helping us obtain the rest of what we need.ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน คนที่เหลือจะถูกมอบหมายงาน ช่วยเหลืองานที่ค้างให้เสร็จ
For the length of your assignment, your life is not your own.สำหรับเวลาที่มอบหมายงานให้คุณ คุณจะไม่เป็นตัวของคุณเอง
You were assigned to me.คุณแค่ต้องได้รับมอบหมายงานจากฉันก่อน
We expect better supervision from our senior agents, which is why Lisbon is being investigated and her team reassigned to other posts.เราคาดหวังการกำกับดูแลที่ดีกว่านั้นจาอเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส นั่นคือเหตุผลที่ลิสบอนถูกสอบสวน ทีมของเธอได้รับมอบหมายงานให้ไปอยู่สถานีอื่น
Get inside. We'll put you to work.เข้าไปข้างใน เราจะมอบหมายงานให้คุณ
No, no. This is an important assignment.ไม่ค่ะ ไม่ นี่เป็นการมอบหมายงานสำคัญ
When I brought my daughter out of the ground, and handed her the task of cleaning up Boston, many of you expected her to fail, as did I.ตอนที่ข้าพาลูกสาวขึ้นมาจากพื้นดิน และมอบหมายงานในการกวาดล้างบอสตันให้ พวกเจ้าต่างคาดหวังให้เธอล้มเหลว
I was just assigned a new PO.ผมพึ่งจะได้รับมอบหมายงานใหม่
I assigned you to this task force to prevent exactly this kind of disaster.ผมมอบหมายงานนี้ให้คุณ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดหายนะแบบนี้
Sure, a child you saw between assignments and a husband you were destined to cheat on.แน่ล่ะ เด็กที่คุณเห็น ระหว่างที่ได้รับมอบหมายงาน และสามีที่คุณหวังจะเอาเปรียบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มอบหมายงาน
Back to top