ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มหัพภาค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มหัพภาค*, -มหัพภาค-

มหัพภาค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหัพภาค (n.) full stop See also: full point
มหัพภาค (n.) full stop See also: period Syn. เครื่องหมายมหัพภาค
มหัพภาค (n.) macro See also: large scale, overall Syn. ภาคใหญ่ Ops. จุลภาค
มหัพภาคคู่ (n.) colon
English-Thai: HOPE Dictionary
macroeconomics(แมคโรอีคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์มหัพภาค
period(เพีย'เรียด) n. ระยะเวลา,สมัย,ยุค,ประจำเดือน (ระดู) ,ยุคปัจจุบัน,รอบ,ระยะเวลาหนึ่งวงจรสมบูรณ์,ชั่วโมงเรียน,ยุคปัจจุบัน,เครื่องหมาย".?" (มหัพภาค) ,ประโยคสมบูรณ์,การหยุดที่ปลายประโยค,ตอนของดนตรี,วิธีการของนักพูด. adj. เกี่ยวกับระยะเวลาแห่งประวัติศาสตร์
English-Thai: Nontri Dictionary
period(n) สมัย,ยุค,ชั่วโมงเรียน,คาบ,เครื่องหมายมหัพภาค,ระยะเวลา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
full stop (n.) มหัพภาค See also: จุด Syn. period
macroeconomic (adj.) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหัพภาค
macroeconomics (n.) เศรษฐศาสตร์มหัพภาค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มหัพภาค
Back to top