ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มรณะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มรณะ*, -มรณะ-

มรณะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มรณะ (adj.) dying See also: deceased, dead, funereal (e.g. atmosphere)
มรณะ (v.) die See also: pass away Syn. ตาย, วายชนม์, มรณา, วางวาย, สิ้นบุญ, ล่วงลับ, เสีย Ops. ชาตะ
English-Thai: HOPE Dictionary
knell(เนล) n. เสียงระฆังมรณะ,ลางมรณะ,ลาแห่งความล้มเหลว. vi. ระฆังส่งเสียงแห่งยามมรณะ. vt. เคาะระฆังเรียกประชุม
obituary(โอบิช'ชุเออรี) n.,adj. ข่าวมรณะกรรม
passing belln. ระฆังมรณะ,สัญญาณการผ่านไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
knell(n) เสียงระฆังเวลาทำศพ,ลางมรณะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
decedent (A.); deceased (E.)ผู้ตาย, ผู้มรณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on! Josh, it's starting to stink up the place!เลยปล่อยสายฟ้า มรณะจากคฑาน้ำเเข็ง
What the hell is this, your merry-go-round move?ท่าอะไร ลูกข่างมรณะเรอะ
Everyone's talking about this deadly video....ใครๆ ก็พูดถึง วีดีโอมรณะนั่น... .
In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom the Dark Lord Sauron forged in secret a Master Ring to control all others.ณ ดินแดนแห่งมอร์ดอร์ ในไฟแห่งหุบเขามรณะ จอมโฉดซอรอนได้แอบ หลอมแหวนเอกธำมรงค์ เพื่อควบคุมแหวนวงอื่นๆ
And on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-earth.ณ ที่เนินหุบเขามรณะ พวกเขาต่อสู้เพื่ออิสรภาพแห่งมิ้ดเดิ้ลเอิร์ธ
This is the One Ring forged by the Dark Lord Sauron in the fires of Mount Doom.นี่คือแหวนเอกธำมรงค์ หลอมโดยซอรอนจอมโฉด กลางไฟแห่งหุบเขามรณะ
I led Isildur into the heart of Mount Doom where the Ring was forged, the one place it could be destroyed.ข้านำเขาเข้าสู่ใจกลาง ของหุบเขามรณะ ที่ๆเเหวนถูกหลอม ที่เดียวที่จะทำลายมันได้
The Ring was made in the fires of Mount Doom.แหวนสร้างขึ้นในเปลวเพลิงของหุบเขามรณะ
The Ring-bearer is setting out on the Quest of Mount Doom.ผู้ถือแหวนได้ถูกแต่งตั้งแล้ว เพื่อที่จะเดินทางไปยังภูเขามรณะ
Your demise?งานมรณะของคุณงั้นหรอ?
And it was more or less as if we created a doom machine.ดูเหมือนเราสร้างเครื่องจักรมรณะขึ้นมา
Five years ago, i took two people off that planet.5 ปีก่อน ข้าช่วยชีวิตคน 2 คนจากดาวมรณะ
15.000 perish on what would become known as the Bataan Death March.เชลยศึกกว่า 15,000 คนที่ต้องสูญชีวิตไป ใน "การเดินเท้ามรณะแห่งบาตัน" อันลือชื่อ
Five miles east of Cabanatuan City here, there's a Japanese POW camp holding about 500 survivors of the death march.เลยไปทางตะวันออก 5 ไมล์ จากเมืองคาบานาตวน.. เป็นที่ตั้งของค่ายกักกันเชลยศึกที่ญี่ปุ่นจับตัวไว้ เป็นทหารรอดชีวิตจากการเดินเท้ามรณะกว่า 500 นาย
Authorities are attempting to control its deadly spread.เจ้าหน้าที่พยายามที่จะควบคุม เชื้อมรณะที่กำลังแพร่กระจาย
I compiled all the death certification for the burn victims, like you asked.ฉันรวบรวมใบมรณะบัตรของเหยื่อ ที่ถูกเผาอย่างที่คุณขอแล้ว
Yesterday I spoke about death charts that are used to determine a person's time of death, and when their life force is vulnerable.เมื่อวานนี้ ข้าพูดถึงแผนภูมิมรณะ ซึ่งเคยถูกใช้เพื่อกำหนด วาระแห่งความตาย และวาระแห่งความเปราะบางของ พลังชีวิต
I told Mister the thing about the death call but he won't believe it at all.ฉันบอกอาจารย์เกี่ยวกับโทรศัพท์มรณะแล้ว แต่เขาไม่เชื่อ
By the way... some bored guys are spreading a rumor about the cellsแต่ว่า... . บางคน กลับกระจายข่าวลือเกี่ยวกับโทรศัพท์มรณะ
What should I do when death call comes?. แล้วผมจะทำไงถ้าโทรศัพท์มรณะมา?
I heard it too the story about the death call where did you hear?ผมเคยได้ยินมาเหมือนกัน เรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์มรณะ คุณไปรู้มาจากไหน?
He told me that... his girlfriend died because of the death call you mean...เขาบอกผมว่า... . แฟนของเขาตายเพราะโทรศัพท์มรณะ
"You mean the death call?""คุณหมายถึงโทรศัพท์มรณะใช่ไหม?"
We're looking for the information about the death call on net.เรากำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มรณะจากอินเตอร์เน็ตน่ะ
Because he was afraid to hear that death ringtone?เพราะเขากลัวที่จะได้ยิน เสียงริงโทนของโทรศัพท์มรณะ
I heard if he could receive that death call for his girlfriend.ถ้าเขารับโทรศัพท์มรณะแทนแฟนของเขา
Send that death call to me.ส่งข้อความโทรศัพท์มรณะมาให้ฉัน
"Some of my classmates died after picking up the death call""เพื่อนร่วมชั้นของเราบางคนเสียชีวิต หลังจากรับโทรศัพท์มรณะ"
"The death call has kill many of my friend, the deaths is increasing"..."โทรศัพท์มรณะฆ่าเพื่อนของเราหลายคน การตายรวมไปถึง... ."
"The death call will be stopped by us.""โทรศัพท์มรณะจะถูกยุติโดยพวกเรา"
I need fresh bodies in the hole.ฉันต้องการคนไปคอกมรณะ
Okay, I'm stuck in the hole doing customer service. Ow!ฉันอยู่ในคอกมรณะดูแลลูกค้าอยู่
Well, the will stipulates that if after a period of two years from the date of death no heir appears,พินัยกรรมระบุไว้ ว่าภายใน 2 ปี จากวันมรณะกรรม ถ้าทายาทไม่ปรากฏตัว
All you have to do is conquer the Ball of Death.ที่ต้องทำคือ เพียงแค่คุณเอาชนะลูกบอลมรณะนี่ได้เ่ท่านั้น
Women afraid to walk home alone people afraid of white powder in their mailbox darkness and night.พวกผู้หญิง กลัวที่จะเดินกลับบ้านลำพัง... ...ผู้คนหวาดกลัว... ...ผงมรณะใน จ.ม.และพัสดุ...
Great, so, um, my gift to my fiancé is a ticket to death.เยี่ยม, แต่ อืม ของขวัญที่จะให้คู่หมั้นอย่างฉัน คือทริปมรณะเนี้ยนะ
You're familiar with the Death Race, and the driver the fans call Frankenstein?เคยได้ยินเรื่องการแข่งมรณะไหม นักแข่งที่คนเรียกว่าแฟรงเกนไสตน์น่ะ
Welcome to Death Race!ยินดีต้อนรับสู่การแข่งมรณะ
Activate Death Heads.เปิดการทำงานกระโหลกมรณะ
Death Heads activated.กระโหลดมรณะทำงานแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มรณะ
Back to top