ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภิกษุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภิกษุ*, -ภิกษุ-

ภิกษุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภิกษุ (n.) Buddhist monk Ops. ภิกขุนี, ภิกษุณี
ภิกษุ (n.) Buddhist monk See also: monk Syn. ภิกขุ, พระสงฆ์, พระภิกษุ Ops. ภิกขุนี
ภิกษุ (n.) Buddhist monk Syn. พระภิกษุ, พระภิกษุสงฆ์, พระสงฆ์
ภิกษุ (n.) monk See also: priest Syn. สงฆ์, บรรพชิต
ภิกษุ (n.) Buddhist monk Syn. พระสงฆ์, พระภิกษุสงฆ์
ภิกษุ (n.) monk See also: Buddhist priest Syn. พระภิกษุ, พระ, บรรพชิต, สงฆ์
ภิกษุณี (n.) Buddhist nun Syn. พระภิกษุณี Ops. ภิกษุ
ภิกษุสงฆ์ (n.) Buddhist monk See also: monk Syn. ภิกขุ, พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุ Ops. ภิกขุนี
English-Thai: Nontri Dictionary
monk(n) พระ,ภิกษุ,ผู้ออกบวช
priest(n) พระ,ภิกษุ,บาทหลวง
priestess(n) ภิกษุณี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's a Monk doing looking at my breasts?เป็นพระภิกษุ ทำไมถึงมองหน้าอกฉันล่ะ
I'm not a Monk. My name is Monk.ผมไม่ใช่มังค์ที่แปลว่าพระภิกษุ ผมชื่อมังก์
Don't point a gun at a man of the cloth.อย่าเล็งปืนมาทางพระภิกษุสิ
They want my body like a Temple and my mind like a monk.พวกเขาต้องการให้ร่างกายของฉันเหมือนวัดและจิตใจของฉันเหมือนพระภิกษุสงฆ์
I am the unshaven Buddhist monk, Chen Xuan Zang.ข้าชื่อ เฉินเสวียนจั้ง กำลังจะบวชเป็นภิกษุ
Even as a young Dominican monk in Naples he was a misfit.แม้ในขณะที่พระภิกษุสงฆ์ โดมินิกันหนุ่มสาวในเนเปิลส์
The earliest precise observations of a comet that Halley could find were made in Constantinople by Nikephoros Gregoras, a Byzantine astronomer and monk in June 1337.ข้อสังเกตที่เก่าแก่ที่สุดที่แม่นยำของดาวหาง ที่ แหลี สามารถหาได้ ทำในอิสตันบูล โดยโฟรัส เกรกโออัส, นักดาราศาสตร์ ไบเซนไทน์และพระภิกษุสงฆ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภิกษุ
Back to top